دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. همچنین سرقت علمی و ادبی و مصادیق آن 
را بررسی و مطابق با آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آن برخورد می‌کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1399 

3. شناسایی عنصر مسلط در فیلم «ماهی و گربه»

صفحه 73-100

10.22034/jiscm.2020.242733.1126

فریده آفرین؛ مسعود حیدرخانی؛ اصغر فهیمی فر


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان