نویسنده = احمد ضابطی جهرمی
تعداد مقالات: 2
1. ساختارشناسی فیلم مستند توضیحی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 65-88

10.22034/jiscm.2018.81871

احمد ضابطی جهرمی؛ محمد سوران قانعی فرد


2. یادداشت سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 11-12

احمد ضابطی جهرمی