1. شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری

اسماعیل افقهی؛ علی حمیدی زاده؛ اعظم میرزمانی؛ سیدحسین شرف الدین

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 11-30

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2020.200093.1065

چکیده
  مخاطبان، مهم‌ترین سرمایۀ رسانه‌های جمعی محسوب می‌شوند. از این‌رو، جذب و حفظ مخاطب همواره یکی از دغدغه‌ها اصلی سازمان‌های رسانه‌ای است. این دغدغه ، مشابه دغدغۀ سودآوری در سازمان‌های تجاری است. برندینگ برای هر  سازمان رسانه‌ای ، ارزشی ویژه ایجاد می‌کند، باعث تمایز آن با رقبا می‌شود و برای مشتری یا مخاطب، معنا خلق می‌کند. یکی ...  بیشتر