نویسنده = علی حمیدی زاده
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 11-30

10.22034/jiscm.2020.200093.1065

اسماعیل افقهی؛ علی حمیدی زاده؛ اعظم میرزمانی؛ سیدحسین شرف الدین