1. تحلیل انتقادی‎ـ ساختاری مقالات حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی در زبان فارسی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

محسن نوبخت

دوره 4، شماره 14 ، دی 1400، ، صفحه 166-127

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2021.309218.1273

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر، تحلیل انتقادی ‏ساختاری مقالات علمی‏ پژوهشی در حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی است تا تصویری از وضعیت پژوهش‎های انجام ‎شده در این حوزه و طرحی برای پژوهش‎های آتی ارائه شود. بدین منظور، مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی حوزۀ علوم انسانی با استفاده از روش مرور ساختاری منابع تحلیل شد. در بهمن 1399 کلیدواژۀ «گفتمان ...  بیشتر