1. ارائۀ الگوی روزنامه‌نگاری شهروندی به منظور ارتقای حقوق شهروندی در ایران

مهدی خسروشاهی؛ فائزه تقی پور؛ رضا ابراهیم زاده

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1400، ، صفحه 66-39

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2021.140247

چکیده
  روزنامه‌نگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﻮعی از روزنامه‌نگاری اطلاق می‌شود ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻬﺮوﻧﺪانِ غیرحرفه‌ای و ﺑﻴﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن رسانه‌ای رسانه‌های ﺟﺮﻳﺎن اصلی و رسمی ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌شود، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﻜﺎن دارد حرفه‌ای‌ها ﻧﻴﺰ در تولید محتوا مشارکت کنند. هدف این پژوهش، طراحی و ارائۀ الگوی روزنامه‌‌نگاری ‌‌شهروندی به ‌‌منظور ...  بیشتر