1. ظرفیت‌های بیانی گرافیک متحرک در پیام‌های بازرگانی شبکه های سیما

رضا سربخش؛ حسین میرزاپور؛ رئوف سربخش

دوره 3، ویژه نامه ، اسفند 1399، ، صفحه 60-33

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.253678.1151

چکیده
  گرافیک متحرک هنر توالی عناصر گرافیکی با بهره‌گیری از قوانین انیمیشن و امکانات سینمایی است. هزینه مناسب و سرعت  بالای گرافیک متحرک برای تولید، این قالب  را به یکی از مناسب‌ترین قالب‌های پیام بازرگانی در تلویزیون تبدیل کرده است. مخاطب نیز به علت جذابیت عناصر گرافیکی در مرحله دریافت اثر، به‌سرعت جذب این دسته از تبلیغات می‌شود ...  بیشتر