دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائۀ چارچوبی برای «مدیریت تنوع نیروی انسانی» در سازمان صدا‌ و سیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22034/jiscm.2020.239835.1123

سید مهدی شریفی؛ سعید قنبری