نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران( نویسنده مسئول)

چکیده

خبر جعلی را می توان خبری دانست که در ماهیت خود دچار تحریف و از بستر و زمینه اصلی اش جدا شده و بنابراین نامعتبر است. ظهور عصرفناوری­ های ارتباطی دیجیتال و ویژگی ­های آن که تغییرات گسترده­ ای را در نظام­ های تولید، توزیع و مصرف رسانه ­ای موجب شده است از یک طرف بستر بسیارگسترده ­تر و مهیاتری برای انتشار و مصرف اخبارجعلی فراهم آورده  و از طرف دیگر امکانات شناسایی و مقابله با این نوع اخبار را نیز توسعه داده است. امّا به نظر می­ رسد آن چه که در ابتدا و حتی پیش از استراتژی­ ها و تکنیک­ های مقابله باید مورد توجه قرار گیرد، پرداختن به ماهیتِ اخبار جعلی و دلایل ظهور و بروز آن در عصر دیجیتال است. در این پژوهش با استفاده از روش فرا تحلیل کیفی و بهره­گیری از مطالعات و پژوهش ­های صورت گرفته، به تعریف چیستی و تبیین چرایی اخبار جعلی در عصر فناوری ­های ارتباطی دیجیتال پرداخته شده است. مطالعه و مقایسه­ ی دیدگاه­ های مطرح شده در این حوزه، شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن­ها و همین طور نوع نگاهِ آن­ها به مقوله اخبار جعلی در کنار تطبیق، ترکیب و تفسیرنتایج،  می تواند ما را به سوی اتخاذ یک رویکرد واقع بینانه برای مواجهه با اخبار جعلی و درک چیستی و چرایی بروزِ رو به گسترشِ آن در عصر ارتباطات نوین جهانی رهنمون شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The “Why & how” of Fake News in Digital Age: A Meta Analysis

نویسندگان [English]

 • Zahra Majdizade 1
 • Milad Mousavi Haghshenas 2

1 Ph. D. Student in Communication Sciences, Faculty of Social Sciences,University of Tehran

2 Ph. D. Student in Communication Sciences, Faculty of Social Sciences University of Tehran(Corresponding Author)

چکیده [English]

Fake News can be understood as a kind of distorted news in its essence which has been separated from its origins & context, hence it is invalid.  The era of emerging digital communication technologies & their features has led to broad changes in production disciplines. Media distribution & consumption has provided a broader runway for dissemination & usage of Fake News on one hand and on the other, the capacity of identifying & retaliating to this kind of news has been developed. But it seems that in the beginning, even prior to strategies & techniques of retaliation, what should be considered is the essence of Fake News and the causes of its emergence in digital era. In this research by applying a qualitative Meta analysis methodology & exploitation of previous studies, we try to express the why & how of Fake News in digital age. By studying & comparison of propounded views in this regard, we will come to commonalities & discords. Similarly, their attitude towards the issue of Fake News together with matching, mixing & interpreting the outcomes, can lead us to acquire a realistic approach towards facing the Fake News while understanding its ever expanding why & how in  the  new global communication era.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fake News
 • Digital age
 • Global Communication
 • New Communication Technologies
 • خوارزمی، شهیندخت (1381). ارتباط بینالمللی: ایران و انقلاب دیجیتال. رسانه. (4)13. 47 - 36.
 • ذاکر صالحی، غ (1386). فراتحلیل مطالعات انجامشده در زمینة جذب نخبگان و پیشگیری از مهاجرت آنها. مجلة جامعه‌شناسی ایران. 8(1). 135 - 113.
 • شفیعا، س؛ و شفیعا، م؛ کاظمیان، غ (1392). فراتحلیل روش و نتایج پژوهشهای کیفیت زندگی شهری در ایران. جامعه‌شناسی کاربردی. 24(2). 40 - 21.

 

 • Allcott, H & Gentzkow, M (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of Economic Perspectives.  31(2). 211–36.
 • Attkisson, S. (2017). The Smear. New York: harperCollinsPublishers Inc.
 • Balmas. M. (2012). When fake news becomes real: combined exposure to multiple news sources and political attitudes of inefficacy, alienation, and cynicism. CommunicationResearch, 41 (3), 430-454. doi: 10.1177/0093650212453600
 • Barclay, D. A (2018). Fake News, Propaganda, and Plain Old Lies. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Bartlett, B. (2017). The Truth Matters. New York: Ten Speed Press.
 • Broussard, P. (2013).Fake News, Real Hip: Rhetorical Dimensions of Ironic Communication in Mass Media. Master Thesis in Arts in English.
 • Cook, J., Lewandowsky, S., & Ecker, U. K. H. (2017). Neutralizing misinformation through inoculation: Exposing misleading argumentation techniques reduces their influence. PLoS ONE, 12(5), e0175799. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175799
 • Dice, M (2017).The True Story of Fake News: How Mainstream Media Manipulates Millions. Mark Dice.
 • Einarsdotter, C. (2018). Nytt men inte fejkat om fake news. Bachelor Thesis 15 credits Global Studies.
 • Finneman, T., & Thomas, R.J. (2018). A family of falsehoods; Deception, media hoaxes and fake news. Newspaper Research Journal, 39 (3), 350-361. doi: 10.1177/0739532918796228
 • Larkin, J (2017).Ignorance Isn’t Strength: The Need for Secondary Education to Address Fake News. Education and Human Development Master’s Theses.

https://digitalcommons.brockport.edu/ehd_theses/875

 • Linnander, M (2018).Last Night in Sweden: Subtitle: A Critical Discourse Analysis of Sweden in International Media. Master Thesis in Media and Communication Science with Specialization in International Communication.
 • Macleod, A. (2018). Bad News from Venezuela; Twenty years of fake news and misreporting. New York: Routledge.
 • Marchi, R. (2012). With facebook, blogs, and fake News, teens reject journalistic “Objectivity”. JournalofCommunicationInquiry, 36 (3), 246-262. doi: 10.1177/0196859912458700
 • McChesney, R. (2011). The Stewart/ Colbert Effect; Essays on the Real Impacts of Fake News. New York: Mcfarland & Company, Inc.
 • McGonagle, T. (2017). Fake news”: False fears or real concerns?. Netherlands Quarterly of Human Rights, 35 (40), 203-209. doi: 10.1177/0924051917738685
 • Nielsen, S. (2018).When Looks Deceive News Is Anything But: An Ideology-Centered Critical Discourse Analysis of The Kremlin Meddlers’ Twitter Communication & The Media’s Portrayal of The Meddlers in The Context of The U.S Presidential Election of 2016 and The Brexit Refrendum. Master Thesis in Social Sciences.
 • Rapp, D., & Salovich, N. (2018).Can’t we just disregard fake news? The consequences of exposure to inaccurate information. PolicyInsightfromtheBehavioralandBrainSciences, 5 (2), 232-239. Doi: 10.1177/2372732218785193
 • Richardson. N. (2017). Fake news and journalism education. Asia Pacific Media Educator, 27 (10, 1-9. doi: 10.1177/1326365X17702268
 • Schackmuth, A (2018). Extremism, fake news and hate: effects of social media in the post-truth era. College of Liberal Arts & Social Sciences Theses and Dissertations. https://via.library.depaul.edu/etd/245
 • Schwartz, A. B. (2015). Broadcast Hysteria. New York: Hill and Wang.
 • Shirsat, A. (2018). Understanding the Allure and Danger of Fake News in Social Media Environments. Master Thesis in Education
 • Sullivan, M. (2018). Why librarians can’t fight fake news. Journal of Librarianship and Information Science, 1-11. doi: 10.1177/0961000618764258
 • Peters, M. A., Rider, SH., Hyvönen, M., Besley, T (2018).Post-Truth, Fake News: Viral Modernity & Higher Education. Springer.
 • Timulak, L. (2009). Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4/5): 591-600.