نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مطالعات اجتماعی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل رمان «احتمالاً گم‌ شده‌ام» نوشتۀ سارا سالار و تبیین این مسئله است که در جامعۀ ایرانی، میان روابط اجتماعی با مفاهیم روان‌شناسانه و کهن‌الگوهای یونگ، چه نسبتی وجود دارد؟ به‌علاوه، کهن‌الگوها چگونه روابط ما را با خود و دیگران تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؟ بر این اساس، با کاربست ترکیبی نظریۀ پنجرۀ جوهری جوزف لوفت و هری اینگهام و کهن‌الگوهای یونگ (آنیما و آنیموس، سایه، اعداد و نماد)، شخصیت‌های این رمان تحلیل شده‌اند. نگارنده پس از خوانش رمان، با توجه به نظریۀ پنجرۀ جوهری و مفاهیم نظریات یونگ دربارۀ کهن‌الگوها، به این نتیجه رسید که راوی برای مواجه شدن با ناحیۀ کور و پنهان خود، نقاب از صورت برمی‌دارد و برای یک روز، درحالی‌که زندگی در زمان حال را تعلیق کرده، گذشته‌اش را استیضاح می‌کند، به حیاط مربعی‌شکل ناخودآگاه خود می‌رود و با منطقه‌ای از شخصیت خویش- که برای دیگران و خودش، ناشناخته است- مواجه می‌شود. در این روایت که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، راوی، بارها با ناحیۀ پنهان و کور خود مواجه می‌شود، از دریچۀ این شناخت است که می‌خواهد از گم‌شدن در گذشته رهایی یابد و در زندگی حال به تعادل برسد. راوی با شناخت ناخودآگاه جمعی (ناحیۀ ناشناختۀ) خود و در پی آن، با خودگشودگی و افشا، منطقۀ گشودۀ شخصیت خود را گسترش می‌دهد و در برقراری ارتباط با خود و دیگران به تعادل می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Johari Window Theory in the Analysis of Social Relations Based on Jung's Analytical Approach

نویسندگان [English]

  • mahdiyeh bakhshi 1
  • Sarvenaz Torbati 2
  • Ali Jafari 3
  • Seyed Mohammad Dadgaran 4
  • Habib Saburi 5

1 Ph.D Student, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Social Studies, Organization for Educational Research and Planning (OERP), Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

5 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

 
The present article seeks to analyze the novel "I’m Probably Lost" to explain the relationship between social relations in the Iranian society and Jung's psychological concepts and archetypes, and that how do archetypes affect our relationships with ourselves and others? Accordingly, with a combined application of Joseph Luft and Harrington Ingham's theory of Johari Window and Jung’s archetypes; anima and animus, shadows, numbers and symbols are analyzed concerning the characters of this novel. After reading the novel, looking at the Johari Window and the implications of Jung's theories about archetypes, the author observed that the narrator removes the mask to face her blind and hidden area. And for one day, she suspends his present life, interrogates her past, goes to her subconscious square yard and encounters an unknown area of ​​her character that is hidden and unknown to others and herself. In this narration, which happens to be repeated in one day, the narrator is confronted with her hidden and blind area. It is through the lens of this knowledge that she wants to get rid of being lost in the past and reach balance in the present life. The narrator expands the open area of ​​her character by recognizing her collective subconscious and then by self-disclosure and disclosure. And it strikes a balance in communicating with oneself and others. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychoanalytic Criticism
  • archetype
  • Johari Window
  • Stream of consciousness
  • Novel
چیت‌سازیان، علیرضا؛ و صادقی‌کیا، محمدعلی (1397). مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی، مدیریت نوآوری، 20–1.
خدایاری، مریم؛ و نیلفروشان، هادی (1398). «کنکاشی بر مفهوم‌شناسی و ابعاد اصلی نوآوری اجتماعی». شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
سعدآبادی، علی‌اصغر؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ قانعی‌راد، محمدامین؛ مختارزاده گروسی، نیما؛ و الیاسی، مهدی (1395). «چرخۀ حیات نوآوری اجتماعی».
سهرابی، بابک؛ رئیسی، بابک؛ و خداپرست، فرشته (1395). «تحلیل نظرات کاربران وب‌سایت‌های تجارت اجتماعی براساس روش‌های متن‌کاوی و داده‌کاوی»، مجلۀ جهانی رسانه.
عباسی، مهدی (1395). «طبقه‌بندی توئیت‌های فارسی شبکۀ اجتماعی توییتر با استفاده از روش متن‌کاوی».
عباسی، مهناز؛ مویدی، فاطمه؛ و بازرگان، کیمیا (1397). «آنالیز احساسات داده‌های توییتر با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی». پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
عرفان‌منش، محمدامین؛ حسینی، الهه؛ و حبیبی، سحر (1397). «تحلیل توییت‌های علمی مقالات در توییتر». فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 1070–1058.
کشتکار، مهران (1397). «شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری اجتماعی در ایران»، فصلنامۀ مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2، 151–144.
مرجانی، تیمور؛ و صدری، صدرالدین (1393). «توسعۀ کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها، عوامل مؤثر و راهکارها». مدیریت فرهنگ سازمانی.
میرزاآقازاده، میترا؛ سلوک، وحید؛ و باقرزاده، جمشید (1394). «ارزیابی تأثیر محبوبیت کاربر و هشتگ در محبوبیت پست‌های شبکۀ اجتماعی توییتر». هفتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش.
نداف، مهدی؛ جلدانی، شادی؛ و محمدی، سارا (1398). «بررسی نقش عوامل نهادی در کارآفرینی اجتماعی دانشجویان (شواهدی از دانشجویان مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز)». چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
نظری، فائزه؛ نوروزی، کاوه؛ حسینی، سهراب؛ و صهبا، فرشید (1398). «مروری بر: داده‌کاوی متون شبکه‌های اجتماعی برای احساسات و تمایلات مصرف‌کنندۀ برند». چهارمین کنگرۀ ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 22–1.
Angelidou, M., & Psaltoglou, A. (2018). Digital social innovation in support of spatial planning. An investigation through nine initiatives in three smart city programmes. Spatium, 39, 7–16.
https://doi.org/10.2298/SPAT1839007A
Bagheri, A., Saraee, M., & De Jong, F. (2013). Sentiment classification in Persian: Introducing a mutual information-based method for feature selection. 2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2013. https://doi.org/10.1109/IranianCEE.2013.6599671
Ghavidel, H. A. (2014). Impact of Topic Modeling on Rule-Based Persian Metaphor Classification and its Frequency Estimation.
Groot, A., & Dankbaar, B. (2014). Does Social Innovation Require Social Entrepreneurship? Technology Innovation Management Review, 4(12), 17–26. https://doi.org/10.22215/timreview854.
Hosseini, P., Hosseini, P., & Broniatowski, D. A. (2020). Content analysis of Persian/Farsi tweets during COVID-19 pandemic in Iran using NLP. ArXiv, 1–16. https://doi.org/10.18653/v1/2020.nlpcovid19-2.26
Howaldt, J., & Schwarz, M. (2017). Social Innovation and Human Development—How the Capabilities Approach and Social Innovation Theory Mutually Support Each Other. Journal of Human Development and Capabilities, 18(2), 163–180.
 https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1251401
Kaila, R.P. & Prasad, A. V. K. (2020). Informational Flow on Twitter - Corona Virus Outbreak – Topic. 11(3), 128–134.
Kireyev, K., Palen, L., & Anderson, K. (2009). Applications of topics models to analysis of disaster-related twitter data. NIPS Workshop on Applications for Topic Models: Text and Beyond.
 http://www.umiacs.umd.edu/~jbg/nips_tm_workshop/15.pdf
Li, G., Dai, J. S., Park, E. M., & Park, S. T. (2017). A study on the service and trend of Fintech security based on text-mining: focused on the data of Korean online news. Journal of Computer Virology and Hacking Techniques, 13(4), 249–255. https://doi.org/10.1007/s11416-016-0288-9.
lioyd,  seth. (2013). Quantum algorithms for supervised and unsupervised machine learning (Issue x, pp. 1–26).
Marques, P., Morgan, K., & Richardson, R. (2018). Social innovation in question: The theoretical and practical implications of a contested concept. Environment and Planning C: Politics and Space, 36(3), 496–512. https://doi.org/10.1177/2399654417717986
Maylawati, D. S., Aulawi, H., & Ramdhani, M. A. (2018). The concept of sequential pattern mining for text. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 434(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/434/1/012042
Rossi, A., & Bocci, R. (2018). The Transformative Potential of Social Innovation. The Case of Wheat and Bread Value Chain in Tuscany. Jrnl. of Soc. of Agr. & Food, 24(3), 431–448. www.diversifood.eu
Saura, J. R., & Bennett, D. R. (2019). A three-stage method for data text mining: Using UGC in business intelligence analysis. Symmetry, 11(4). https://doi.org/10.3390/sym11040519
Saura, J. R., Palos-Sanchez, P., & Grilo, A. (2019). Detecting indicators for startup business success: Sentiment analysis using text data mining. Sustainability (Switzerland), 11(3), 1–14.
https://doi.org/10.3390/su11030917
Sheikha, H. (2020). text mining twitter social media for covid-19.
Shen, C. W., & Ho, J. T. (2018). Public opinion toward social business from a social media perspective. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10943 LNCS, 555–562. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93803-5_52.
Sindhani, M., Parameswar, N., Dhir, S., & Ongsakul, V. (2019). Twitter analysis of founders of top 25 Indian startups. Journal for Global Business Advancement, 12(1), 117–144. https://doi.org/10.1504/JGBA.2019.099918.