نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jiscm.2021.303234.1261

چکیده

با توجه به ویژگی‌های پویای صنعت رسانه و بازار محصولات رسانه‌ای، تحولات بیرونی و درونی این صنعت بسیار بالا هستند و سازگاری با این تغییرات از جمله نیازهای مدیریت است. نوسازی استراتژیک کارآفرینانه عاملی است که به موفقیت بلندمدت سازمان و چگونگی بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی کمک خواهد کرد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه‌ای-کاربردی و از لحاظ روش دارای رویکردی آمیخته اکتشافی است که باهدف طراحی مدل مفهومی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان‌های رسانه‌ای انجام شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی 17 نفر از مدیران ارشد سازمان‌های رسانه‌ای و متخصصان دانشگاهی هستند که سابقه فعالیت در حوزه رسانه را دارا بوده‌اند و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و به صورت گلوله‌برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش را نیز مدیران، کارشناسان، خبرگان و فعالان سازمان‌های رسانه‌ای تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامعین تعداد 384 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری از طریق روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق‌ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی روش تحلیل‌محتوا و برای داده‌های کمی از روش تحلیل عاملی به کمک نرم‌افزارهای معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد تمامی ابعاد و مولفه‌های نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان‌های رسانه‌ای مورد تأیید واقع شدند و عوامل موثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه به ترتیب چابکی استراتژیک، ایجاد قابلیت‌های سازمانی، کشف و بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی، هم‌آفرینی ارزش و بازطراحی در مدل کسب‌وکار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurial Strategic Renewal Model in Media organizations

نویسنده [English]

  • Amir Mohammad Colabi

Assistant Professor, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the dynamic characteristics of the media industry and the market for media products, the external and internal developments of this industry are very high, and adaptation to these changes is one of the management needs. Entrepreneurial strategic renewal contributes to the long-term success of an organization and how to take advantage of environmental opportunities. The present study has a mixed exploratory (qualitative-quantitative) approach in terms of development-applied purpose and method to provide a conceptual framework of entrepreneurial strategic renewal in media organizations. The research community in the qualitative section consisted of 17 senior managers of media organizations and academic experts. The statistical population of the quantitative section also consists of managers, experts, experts and activists of media organizations that use Cochran's formula for an indefinite community, 384 of them as a statistical sample through the available sampling method was selected. The data collection tool was semi-structured in the qualitative stage of the interview and a researcher-made questionnaire in the quantitative stage. The content analysis method was used to analyze qualitative data, and the factor analysis method was used for quantitative data using structural equation software. The results showed that all dimensions and components of entrepreneurial strategic renewal were approved in media organizations and the factors affecting entrepreneurial strategic renewal are strategic agility, organizational capabilities, discovery and exploitation of environmental opportunities, value creation and reconstruction in the business model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Strategic Renewal
  • Corporate Entrepreneurship
  • Media Entrepreneurship
  • Media Organizations