نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ، گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه تهران ، پردیس فارابی، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران ، پردیس فارابی، قم، ایران

چکیده

محبوبیت رسانه‌های اجتماعی و به دنبال آن رشد سریع تجارت اجتماعی باعث تحول در استراتژی‌های شرکت‌ها شده است. به عبارتی شرکت‌ها سعی نموده‌اند که تجارت آنلاین خود را از رویکرد محصول محور مبتنی بر تجارت الکترونیکی به سمت رویکردی مشتری محور مبتنی بر تجارت اجتماعی هدایت نمایند. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا عواملی کششی که قصد مشتری برای استفاده از تجارت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مورد جستجو قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و از حیث ماهیت یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع آوری داده‌های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه هموطنانی می‌باشند که در بازه زمانی زمستان1399 از محیط‌های تجارت اجتماعی به طور خاص شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به خرید محصول یا خدمتی نموده‌اند. نمونه آماری شامل 200 نفر از افرادی است که به روش در دسترس انتخاب شده‌اند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید متخصص در این زمینه مورد تایید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است.‌ تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که عوامل کششی تاثیر‌گذار بر قصد استفاده از تجارت اجتماعی شامل متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سهولت استفاده، حریم خصوصی، اعتماد، صرفه جویی در فرآیند خرید، دسترسی به اطلاعات، امکان برقراری تعاملات اجتماعی، ارزش ادراک شده مشتریان، افراد مشهور و اخلاقی بودن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate of pull effective factors on social commerce adoption intention among Iranian users

نویسندگان [English]

  • moslem ebrahimi tabar 1
  • Mohammad Ghaffari 2

1 master of business administration. College of Farabi .University of Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting , , University OF Tehran, college of Farabi , Qom, Iran.

چکیده [English]

The popularity of social media and the subsequent rapid growth of social commerce have revolutionized corporate strategies. In other words, companies have tried to steer their online commerce from a product-based approach based on e-commerce to a customer-oriented approach based on social commerce. Therefore, in this study, an attempt has been made to search for the pull factors that affect the customer's intention to use social commerce. In terms of purpose, the present study is among the applied research and in terms of the nature of a descriptive research is a survey type and library and field methods have been used to collect research data. The statistical population includes all compatriots who have purchased a product or service from the social commerce environment, specifically the social network Instagram, during the winter of 1399. The statistical sample includes 200 people who have been selected by the available method. The validity of the questionnaire was confirmed using the opinion of experts in this field and the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha test. Data analysis suggests that tensile factors affecting the intention to use social commerce include variables such as ease of use, privacy, trust, cost savings, access to information, the possibility of social interaction, perceived value of customers, Celebrities and Ethic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • social commerce
  • pull factors
  • adoption intention