نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گسترش و افزایش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی همچون اینستاگرام در ایران به سبب ایجاد محیط و فضای رسانه‌ای غیررسمی و افزایش قدرت کاربران در جهت اشتراک‌گذاری عکس، ویدئو، ایده‌ها، عواطف و احساسات، فرصت بی‌نظیری برای رشد فرهنگ سلبریتی و هواداری از آنها ایجاد کرده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مطالعه علل و زمینه‌های فرهنگ هواداری مجازی از سلبریتی‌ها در اینستاگرام است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، کیفی بوده و از رهیافت نظریه زمینه‌ای به عنوان روش عملیاتی پژوهش استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش حاضر، 22 نفر از فالوورها یا تعقیب‌کنندگان سلبریتی‌ها (با تعداد فالوور بیشتر) در شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند که به روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته بهره‌گرفته شده است. داده‌های گردآوری شده با بهره‌گیری از روش مقایسه‌ای مداوم و مطابق با رویه‌های نظام‌مند استراوس و کربین در سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) مورد تحلیل قرار گرفتند. قابلیت اعتبار، اعتماد و انتقال‌پذیری داده‌ها نیز مورد تائید قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مهمترین دلایل تمایل هواداران به سمت سلبریتی‌ها عبارتند از: دیجیتالی‌شدن زندگی جوانان‌، مصرفی‌شدن جامعه، سلبریتیزه شدن جامعه، نقش آفرینی رسانه‌های عصر اول، و فرسایش اعتماد نهادی در جامعه. همچنین تغییر در الگوهای اوقات فراغت، استحاله شهرت، وجود نابرابری‌ در جامعه، و رواج مدرنیزاسیون یا نوسازی به عنوان عوامل زمینه‌ای یا تسهیل‌گر نیز در هواداری از سلبریتی‌ها نقش داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the virtual fan culture in the Instagram: causes and determiners(Case Study: Celebrity Fans)

نویسندگان [English]

  • Hasan Asadzadeh 1
  • taher roshandel arbatani 2
  • Esmaeel Sadipour 3
  • Akbar Nasrollahi 4

1 PhD Student, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of North Tehran

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 Faculty member/ Allame Tabatabayee University

چکیده [English]

Increasing access to virtual social networks, including Instagram, in Iran due to the creation of an informal media environment and increasing the power of users to share photos, videos, ideas, emotions and feelings, has created a unique opportunity to grow celebrity culture and support them. Therefore, the purpose of this research is to study the causes and determiners of the virtual fan culture of celebrities in Instagram as a social network. The research method is a qualitative method and the grounded theory approach has been used as the operational method of the research. The participants of the present study include 21 fans or followers of celebrities (with more followers) on the Instagram who have been selected by a purposive sampling method. In-depth semi-structured interviews were used to collect the data. The data were analyzed in three phases (open, axial and selective phases) using a continuous comparison method and in accordance with the systematic procedures of Strauss and Carbin. The validity, reliability and portability of the data have also been confirmed. The research findings indicate that the most important reasons of the followers for supporting the celebrities are: digitalization of youth life, consumption society, dominance of society by the celebrities, the role of first age media, and the erosion of institutional trust in society. Also, changes in leisure style, the transformation of fame, inequality in society, and the prevalence of modernization are indicated as underlying or facilitating factors in supporting the celebrities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Celebrities
  • virtual social networks
  • virtual fan culture