نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات وکسب وکار، دانشکده علوم انسانی وحقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی وحقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

روزنامه‌نگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ آن ﻧﻮع از روزنامه‌نگاری بازمی‌گردد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻬﺮوﻧﺪانِ غیرحرفه‌ای و ﺑﻴﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن رسانه‌ای رسانه‌های ﺟﺮﻳﺎن اصلی و رسمی ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌شود، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﻜﺎن دارد حرفه‌ای‌ها ﻧﻴﺰ در تولید محتوا مشارکت کنند. هدف این پژوهش، طراحی و ارائۀ الگو از روزنامه‌نگاری ‌شهروندی به -منظورارتقاء حقوق شهروندی در ایران بر اساس نظریۀ داده بنیاد است. از این رو داده‌های پژوهش از 25 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان حوزۀ علوم ارتباطات و جامعه‌شناسانی که متخصص در حوزه روزنامه‌نگاری، رسانه و شبکه‌های اجتماعی بوده اند؛ با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به‌واسطه روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از فرایند کدگذاری نظری به‌منظور احصاء مفاهیم (مقولات پایه‌ای)، مقولات فرعی و مقولات اصلی استفاده شد. پس از اشباع نظری در مباحث کارشناسی مطرح‌شده؛ نتایج، پژوهش پیش‌رو را به الگویی مطلوب و جدید که شامل 16 مقوله اصلی، 48 مقوله فرعی و 609 مفهوم بود، سوق داد که مقابله با آسیبهای مرتبط با فضای رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری شهروندی، شکسته شدن انحصارگرایی و گردش آزاد اطلاعات، عدم تمرکزگرایی و به رسمیت شناختن استقلال رسانه ها و ضرورت توجه به حقوق شهروندی شهروندان از جمله مقوله های اصلی این پژوهشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Citizen Journalism pattern for Rising Citizen Rights in Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi khosrowshahi 1
  • faezeh taghipour 2
  • reza ebrahimzadeh 3

1 . PhD student, Department of social communication Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Faculty Member, Department of Cultural Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Faculty Member, Department of Cultural Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Citizen Journalism refers to a journalism produced by unprofessional citizens independently from organizations publishing the official and main stream media; notwithstanding the fact that professionals may also participate in such activity. The present research is aimed at designing a citizen journalism pattern for rising citizen rights in Iran on the basis of grounded theory paradigm. The data used in this research has been gathered and selected by interviewing 25 experts in the field of social communications science and sociologists having expertise in journalism, media and social networks, through a semi-standard interview using the theoretical sampling method. Furthermore, in order to analyze the data so extracted, theoretical coding process has been used for enumerating concepts (basic categories), central and auxiliary data in accordance with Strauss and Corbin's model. The research results demonstrated that designing a citizen journalism pattern for rising Citizen rights in Iran has been theoretically saturated from 14 central categories, 48 auxiliary categories and 609 concepts and based on the factors of Strauss and Corbin’s approach to grounded theory’s paradigm that Harms related to media and citizen journalism, breaking the monopoly and free circulation of information, recognizing the independence of media and necessity of paying attention to civil right of the population are among the main categories of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Journalism"
  • Citizen Rights
  • Grounded Theory"
  • "
  • Iran"