نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناســی ارشــد نویســندگی رادیــو، گــروه رادیــو، دانشــکدۀ تولیــد رادیــو و تلویزیــون، دانشــگاه صــدا و ســیما، تهــران، ایــران.

2 مربی گروه رادیو، دانشکدۀ تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول)

3 استادیار گروه رادیو، دانشکدۀ تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2021.294450.1232

چکیده

هویّت در معنای عام مجموعه‌ای از نگرش‌ها، ویژگی‌ها، روحیات و مشخصات فرد است که او را از دیگران متمایز می‌کند. حال باید ذکر شود که در میان پژوهش‌های موجود به هویت‌زنانه پرداخته نشده‌ است. نمایش رادیویی نیز ظرفیتی برای این بررسی است. هدف مقاله، مطالعه‌ی ساختار تکوینی هویت زنانه در تولیدات رسانه‌ای(نمایش رادیویی) است. در این خصوص شخصیت‌های زن چندین نمایشنامه‌ی ایرانی و خارجی با روش تحلیل محتوا و بر اساس نظریه کریستوا مورد مطالعه قرار گرفت. شخصیت‌های زنان خلق شده توسط نویسندگان ایرانی با شخصیت‌های زنان خلق شده توسط نویسندگان خارجی مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که پرداخت شخصیت زنانه در نمایشنامه‌های دهه هفتاد هجری شمسی نسبت به قبل از انقلاب اسلامی، از رشد و اقبال بیشتری برخوردار بوده است. همچنین با مقایسه‌ی دو بخش نمایشنامه‌های ایرانی و خارجی، کاستی‌ها و نقاط ضعف پرداخت شخصیت زنان از لحاظ شکلی و محتوایی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the developmental structure of female identity in media productions (Case Study: Radio derama of the 1970s)

نویسندگان [English]

  • mozhdeh naderi garna 1
  • Majid Sharif Khodaee 2
  • Mohammad Achgari 3

1 Graduated in radio writing

2 Iribu University

3 irib unniversity

چکیده [English]

In this article, the developmental structure of female identity in media productions (radio shows) was studied and to do this, several Iranian plays and foreign plays with Iranian arrangement were studied by content analysis method and Christian approach. Female characters These plays were studied and analyzed based on Kristova's characteristics, and finally the female characters created by Iranian writers were compared with the female characters created by foreign writers. The results show that the payment of female characters in the plays of this decade, although Compared to the decades before the Islamic Revolution, it has enjoyed more growth and success, but by comparing the two parts of Iranian and foreign plays with Iranian arrangement, it is possible to address the shortcomings and weaknesses of women in Iranian plays, both in terms of form and content. win. In addition, the distorted behavior of female characters in Iranian plays casts doubt on whether women in the 1970s were able to regain their individual identities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • Gender
  • Kristova
  • Radio derama