نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2021.312665.1285

چکیده

برجام، توافقنامه‌ای بین ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی برای حل و فصل مناقشات هسته‌ای ایران بود. اما با خروج ترامپ از برجام، این توافقنامه به اهداف خود دست نیافت. ایران، یکسال پس از خروج آمریکا نیز به تعهدات خود عمل کرد ولی پس از یکسال به تدریج اجرای تعهدات خود را کاهش داد. رسانه های گوناگون بر مبنای گفتمان خود، نسبت به پوشش اخبار کاهش تعهدات برجامی ایران، اقدام کردند. العربیه فارسی و خبرگزاری صداوسیما، دو رسانه مهم منطقه هستند که هرکدام از زاویه نگاهی متفاوت و بر اساس گفتمان های خود، این اخبار را برای مخاطبان فارسی زبان خود پوشش دادند و ما در این پژوهش به مطالعه، بررسی و تحلیل گفتمان این دو رسانه پرداخته‌ایم.

روش پژوهش این مقاله، تحلیل گفتمان بر مبنای رویکرد گفتمان کاوی ون‌دایک است. بازه زمانی مورد مطالعه در این پژوهش، از روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا 20 آبان ماه 1398 است. متون موردمطالعه 8 خبر از مجموع 141 خبر العربیه فارسی و 7 خبر از بین 329 خبر خبرگزاری صداوسیما است که در بازه زمانی مذکور به پوشش اخبار کاهش تعهدات برجامی ایران پراخته‌اند، نمونه‌ها، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده‌اند.

یافته های مقاله نشان می‌دهد در العربیه فارسی، ایران عامل ناامنی منطقه خاورمیانه و تهدیدی برای جامعه جهانی معرفی می‌شود گفتمان ایران هراسی ترویج می‌شود.

در مقابل خبرگزاری صداوسیما برگفتمان مقاومت، اقتدار و ضداستکباری تاکید دارد و معتقد است ایران به منظور حفظ منافع ملی اقدام به کاهش تعهدات برجامی خود کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Al-Arabiya Farsi and IRIB News Agency site in News coverage of Reduction of Iran's Commitment to JCPOA

نویسندگان [English]

  • hasan ghasemi 1
  • leila Niroomand 2
  • anni mirzakhanian 2

1 Ph.D. Student in Communication Sciences, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

JCPOA was an agreement to resolve the Iranian nuclear dispute. But with Trump's departure, the deal did not achieve its goals. Iran after a year, it gradually reduced the fulfillment of its obligations. Al-Arabiya Farsi and IRIB News Agency are two important media in the region, each of which covered this news for their Persian-speaking audiences from different angles and based on their discourses. In this study, we have studied, studied and analyzed the discourse of these two media .

this research, the method of discourse analysis has been used using the Wendyek discourse mining approach. The beginning of the research period is on Wednesday, May 7, 2009, when Iran took the first step to reduce its obligations, and the end of the study period is November 11, 2017, ie a few days after the fourth step of reducing Iran's obligations. The studied texts of 8 news out of 141 news published in Al-Arabiya Farsi and texts of 7 news out of 329 news published in IRIB News Agency.

in the period of study that has dealt with the issue of reducing Iran's obligations and have been selected by purposive sampling method.

The findings of the article show that in Al-Arabiya Farsi, Iran is a regional factor and a threat to the global introduction of the discourse of Iranophobia.

In contrast, IRIB News Agency emphasizes the discourse of resistance, authority and anti-arrogance and believes that Iran has reduced its obligations in order to protect national interests

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Arabiya Farsi
  • IRIB News Agency
  • news coverage
  • JCPOA
  • reduction of obligations
  • Discourse Analysis