نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دکترای علوم ارتباطات

3 کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

امروزه همه ما انسان‌ها در یک «جامعه رسانه‌ای شده» زندگی می‌کنیم. جایی که درآن تقریباً همه ابعاد حیات فردی، اجتماعی و فرهنگی ما تحت تأثیر رسانه و فناوری‌های ارتباطی قرار گرفته است. حضور فراگیر رسانه‌ها در تمام عرصه‌های حیات فردی واجتماعی ما موجب شده تا «آموزش سواد رسانه‌ای» به عنوان «رویکرد آموزش نوین در قرن 21اُم» مطرح شود. اما یکی از بحث‌های مهم در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای، توسعه آن در نظام آموزشی است.

این مقاله بر تحلیل مهم‌ترین موانع فراروی توسعه آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس ایران متمرکز شده است. همچنین روش این پژوهش، کیفی است و با استفاده از تکنیک تحلیل نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به واکاوی موانع موجود می‌پردازد. برای پاسخ به سؤالات پژوهش نیز، از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه عمیق استفاده شده و با مطالعه‌ پژوهش‌های مختلف و انجام 20 مصاحبه با «سیاستگذاران و مؤلفان کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای»، «مجریان و معلمان این درس» و «متخصصان حوزه رسانه»، داده‌های لازم گردآوری شده است. در این پژوهش برای کدگذاری داده‌ها از نرم‌افزار مکس‌کیودا (نسخه11) استفاده شد و داده‌ها براساس مدل پارادایمی کدگذاری محوری چارچوب‌بندی شدند.

یافته‌ها نشان می‌دهند که عمده‌ترین موانع فراروی توسعه سواد رسانه‌ای ناشی از «عدم وجود متولی برای آموزش سواد رسانه‌ای»، «سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی غیرروشمند در آموزش و پرورش»، «فقدان تعریف دقیق از هدف آموزش سواد رسانه‌ای» و «بدفهمی از مفهوم سواد رسانه‌ای» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Barriers to the Development of Media Literacy Education in Iranian Schools: From the Viewpoint of Policymakers, Media Literacy Practitioners & Media Professionals

نویسندگان [English]

  • mansour saei 1
  • Hossein BasirianJahromi 2
  • , Amir Hossein Dehzad 3

1 assistant professor of IHCS

2 Ph.D in Social Communication Sciences (Allameh Tabataba’i University

3 MA in Media Management at Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Today we all live in a Mediated Society. Almost all aspects of our individual, social and cultural life have been influenced by the media and communication technologies. The pervasive presence of the media in all areas of our individual and social life has led to the introduction of media literacy education as the approach to modern education in the 21st century. But one of the important issues in the field of media literacy education is its development in the educational system.

This article focuses on the analysis of the most important obstacles to the development of media literacy education in Iranian schools. Also, the method of this research is qualitative and uses the technique of Grounded Theory to analyze the existing obstacles. To answer the research questions, two methods of library studies and in-depth interviews were used and by studying various researches and conducting 20 interviews with policy makers & authors of the book Media Thinking and Literacy, presenters and teachers of this course & experts in media field, the necessary data has been collected. In this research, MAXQDA software (version 11) was used to encode the data and the data were framed based on the paradigm model of axial coding.

Findings show that the main obstacles to the development of media literacy are: “Lack of a trustee for teaching media literacy”, “Poor policy-making and decision-making in education”, “Lack of precise definition of the purpose of media literacy training” & “Misunderstanding of the concept of literacy”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Media Literacy Education
  • Barriers to Media Literacy
  • Media Literacy Development
  • Iranian Schools