نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

3 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف: این پژوهش با درک اهمیت نقش مدیران شایسته در بهره‌وری سازمان‌های رسانه‌ای دولتی در ایران و عطف به چالش‌های جدی این سازمان‌ها نظیر کمبود منابع مالی، کمبود خلاقیت و نوآوری هدف خود را ارائه الگوی شایستگی مدیران ‌کارآفرین رسانه‌های دولتی ایران قرار داده است.

روش: پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نتایج 29 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش به همراه مصاحبه مکتوب خبرگانی تحلیل شد. خبرگان مورد مصاحبه به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قاعده اشباع‌نظری به عنوان حد کفایت نمونه‌گیری انتخاب شدند و تحلیل داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام شد.

یافته‌ها: تحلیل داده در قالب سه دسته شایستگی شغلی، سازمانی و فردی تقسیم‌بندی شد. طبق یافته‌های پژوهش در ذیل شایستگی‌های شغلی، مهارت مدیریت و رهبری و آگاهی شغلی ذکر شده است. همچنین در ذیل بخش شایستگی‌های سازمانی، توجه به فرهنگ و رفتار سازمانی، مدیریت راهبردی و برخورداری از دانش مدیریت منابع ذکر شده‌اند وشایستگی‌های فردی ذکر شده در این پژوهش نیز شامل هوشمندی مدیریتی، مهارت‌های ارتباطاتی، ارزش‌مداری و شخصیت کارآفرینانه هستند.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش می‌تواند هم در انتصاب مدیران کارآفرین رسانه‌های دولتی در ایران و هم در توسعه ادبیات نظری مرتبط با کارآفرینی رسانه‌ای در سطح فردی کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the competency model of entrepreneurial managers of Iranian state media

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghanbary 1
  • Reyhaneh Mofidi 2
  • Mohammad Hosein Torkaman Rahamni 3

1 PHD Candidate inmedia management Faculty of Management University of Tehran

2 Allame Tabatabe University

3 PHD Candidate in Communication Science. Islamic Azad University Science and Research

چکیده [English]

Purpose: By understanding the importance of the role of competent managers in the productivity of government media organizations in Iran and addressing the serious challenges of these organizations such as lack of financial resources, lack of creativity and innovation, this study aims to provide a model of competence of entrepreneurial managers of public media in Iran.

Method: The present study was conducted with an exploratory approach and using the method of customary qualitative content analysis. To achieve the research goal, the results of 29 articles related to the research topic were analyzed along with a written expert interview. The interviewed experts were selected by purposive sampling method and considering the saturation rule as the limit of sampling adequacy and data analysis was performed using open and axial coding.

Results: Data analysis was divided into three categories of job competence, organizational and personal competence. According to the research findings, below are job competencies, management and leadership skills and job awareness. Also in the section of organizational competencies, attention to organizational culture and behavior, strategic management and having knowledge of resource management are mentioned and individual competencies mentioned in this research include managerial intelligence, communication skills, value and entrepreneurial personality.

Conclusion: The findings of this study can be helpful both in the appointment of entrepreneurial managers of public media in Iran and in the development of theoretical literature related to media entrepreneurship at the individual level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Model
  • media managers
  • Entrepreneurial Managers
  • Government Media
  • Qualitative Content Analysis