نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی، تهران، ایران، 4697- 19394

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازارگانی ،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی ،رودهن،ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌های تلفن همراه دارای پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا با بهره‌گیری از شیوه‌ی پژوهشی کیفی و کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، 30 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه بازاریابی و تبلیغات رسانه‌ای تشکیل می‌دهند که به شیوه غیر تصادفی و روش گلوله برفی انتخاب و در بخش کمی شامل کاربران فعال تلفن همراه استفاده کننده از اپلیکیشن زاپار است که به روش نمونه‌گیری در دسترس برآورد شدند. در بخش کیفی، اطلاعات در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین و سپس در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۱۶۹ شرکت به عنوان نمونه آماری برآورد شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شرایط على اثر‌گذار شامل تعامل اپلیکشن‌های واقعیت افزوده با مشتریان، تبلیغات ویروسی اپلکیشن‌های رسانه‌ای تلفن همراه، جذب مشتریان از طریق تبلیغات ویروسی رسانه‌ای در اپلیکیشن‌های تلفن همراه، اثر‌گذاری تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌ها در عصر کرونا است، شرایط مداخله‌گر نیز شامل طولانی بودن تبلیغات ویروسی رسانه‌ای در اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، عدم جای‌گذاری مناسب تبلیغ شفاهی در اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده و استفاده از موضوعات نامرتبط با موضوع تبلیغ در اپلیکیشن می‌باشد، راهبردهای ارائه شده شامل اجرای زمان‌بندی دقیق تبلیغات ویروسی رسانه‌ای در اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، استفاده از افراد تأثیرگذار در اثرگذاری تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، قالب‌بندی درست در تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده می‌باشد. به عنوان پیامدهای طرح موردی جذب مخاطب، برند شدن اپلیکیشن، ایجاد حس رضایت برای مخاطبان و تجربه‌ی خوشایند از استفاده از اپلیکیشن مشخص تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a viral media advertising model with an emphasis on augmented reality platform in the Corona era

نویسندگان [English]

  • yazdan Shirmohammadi 1
  • Monireh Mirahmadi 2
  • Syed Mehdi Jalali, 3

1 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, PO Box, Tehran, Iran, 19394 4697

2 PhD student in Marketing Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to design a model of viral media advertising for mobile applications with augmented reality platform in the Corona era using qualitative and quantitative research methods. The statistical population in the qualitative part of the research consists of 30 academic experts in the field of marketing and media advertising who are selected by non-random method and snowball method and in a small part includes active mobile users using Zapar application which is sampled in Availability were estimated. In the qualitative part, the information is compiled in the form of a conceptual data model of the foundation and then in the quantitative part, 169 companies are estimated as a statistical sample using Krejcie and Morgan table. The results of the study indicated that effective causal conditions include the interaction of augmented reality applications with customers, viral advertising of mobile media applications, attracting customers through viral media advertising in mobile applications, the effectiveness of viral media advertising of applications in the Corona era. Includes prolonged media viral ads in augmented reality applications, inadequate placement of word of mouth ads in augmented reality applications, and the use of unrelated ads in the app. Effective in the effect of viral ads on augmented reality media applications is the correct formatting of viral media ads on augmented reality applications. The consequences of the case plan were to attract the audience, brand the application, create a sense of satisfaction for the audience and a pleasant experience of using a specific application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertising
  • Media
  • Augmented reality
  • Corona Age
  • Marketing