نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تاکستان

2 گروه زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22085/jiscm.2022.317201.1308

چکیده

این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی چگونگی عملکرد ترجمه سینمایی به مثابه یک عملکرد بینامتنی میان اثر ادبی و اثر سینمایی بپردازد. در ادامه مقاله، سه نوع رابطه بینامتنی در جریان اقتباس سینمایی معرفی شده است؛ که شامل «تکرار، آفرینش وحذف » می‌باشد. پس از معرفی هریک از این روابط، انواع تکرار و آفرینش در برگردان سینمایی به تفصیل و با ارائه مثال‌هایی عمدتاً از دو فیلم اقتباسی گاو و درخت گلابی شرح داده شده است. نگارندگان در این مقاله و در جریان معرفی روابط بینامتنی در تلاش برای بررسی چگونگی نشاندار شدن فرامتن سینمایی به‌لحاظ فرهنگی می‌باشند.لازم به ذکر است که طبقه بندی روابط بینامتنی در اقتباس با مبنا قراردادن رویکرد فرکلاف (1995) به متن حاصل ترجمه در این مقاله صورت گرفته است.فرکلاف متن را در تعریف «تکرار نسبی» و «آفرینش نسبی» می داند.از سوی دیگر، طبقه بندی یاکوبسن (2000) از ترجمه مبنای دیگری برای تعریف ترجمه اقتباسی در این مقاله می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intertextuality in Dariush Mehrjouiyi's works

نویسندگان [English]

  • Zohreh Safavizadeh 1
  • Mona Khodabakhsh 2

1 Islamic Azad university,Takestan branch

2 Department of Faculty Humanities, Science and Research Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present survey intends to make a comparative study between a literary work and cinematic production concerning the function of cinematic translation as inter-textual practice .In the following ,the author has introduced 3 inter-textual relations in cinematic adaptation including repetition, creation and omission .Having introduced each of these relations, different kinds of repetition and creation in cinematic translation have been discussed in detail along with some examples taken mainly from two adaptations of the movies “The cow” and “The pear tree”. In the process of introducing inter-textual relations, the authors have attempted to take into consideration the ways on the basis of which a cinematic meta-text has been marked,concerning cultural aspect .It is worth mentioning that the classification of inter-textual relations in adaptation has been carried out on the basis of Fairclough’s view toward text (1995). Fairclough defines text as “partly repetition” and “partly creation”. On the other hand, Jakobson’scategories of translation is another basis for the definition of adaptation in their study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-text
  • cinematic meta-text
  • repetition
  • creation
  • adaptation