نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم انسانی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه ارتباطات و تبلیغ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

10.22034/jiscm.2022.322906.1327

چکیده

مسأله شناخت از خود پیوندی ناگسستنی با تعاملات اجتماعی دارد. گذشته از علم حضوری هر کس به خود و شناخت درونی هر جامعه‌ای از خود، این شناخت ناگزیر در تعاملات اجتماعی متحول می‌شود. یکی از منابع شناخت تاریخی از خود، تحلیل سفرنامه‌های ایرانگردی سیاحان بیگانه است. هدف ما در این پژوهی صرفا تحلیل این سفرنامه‌ها و استخراج خلقیات سیاح منظری ایرانیان نیست، بلکه به دنبال بازنمایی این خلقیات شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام هستیم. برای این منظور سفرنامه‌های سیاحان بیگانه را که در عصر صفوی و قاجار به ایران سفر داشته اند را بررسی کردیم تا به بازنمایی خلقیات سیاح منظرانه‌ای در اینستاگرام فارسی دست یابیم. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون در دو گام عمل کرده‌ایم. ابتدا با مطالعه 57 سفرنامه عصر قاجاری و صفوی، ۸۵ گزاره مرتبط با خلقیات ایرانیان بدست آمد. در ادامه از این مضامین به ۸۲ هشتگ در اینستاگرام رسیدیم و در مجموع ۱۶۴۰ پست مرتبط با این هشتگ‌ها را تا رسیدن به اشباع نظری بررسی کردیم. در این مرحله مشخص شد که بازنمایی امروزی این خلقیات نسبت به عصر قاجار و صفوی چه تغییراتی داشته است. یدن‌سان از 82 هشتگ مورد بررسی قرار گرفته در اینستاگرام فارسی، 62 درصد بازنمایی کامل، 14.6 درصد بازنمایی معکوس، 5 درصد بازنمایی بصورت ناقص و نهایتا 19 درصد فاقد هرگونه بازنمایی در اینستاگرام فارسی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Iranian Landscape Tourist’ Moods on Instagram Social Network

نویسندگان [English]

  • Sajjad Abdollahinasab 1
  • Hassan Bashir 2
  • Mohsen Saboorian 3

1 Ph.D. Student in Communication, Department of Social Sciences, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor of Culture & Communication, Faculty of Islamic Thoughts, Culture and Communication, University of Imam Sadiq, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Islamic Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.(Corresponding Author).

چکیده [English]

The issue of self-awareness is inextricably linked to social interactions. Aside from the knowledge of each person's presence and the inner knowledge of each community of themselves, this knowledge inevitably changes in social interactions. One of the sources of historical self-knowledge is the analysis of foreign tourist travelogues in Iran. Our goal in this study is not only to analyze these travelogues and extract the moods of Iranian tourists, but also to realize the representations of these creations on the Instagram social network. For this purpose, we reviewed the travelogues of foreign tourists who traveled to Iran in the Safavid and Qajar eras to get a representation of the scenic tourist creations on Persian Instagram. In this research, we have acted in two steps using theme analysis method. First, by studying 57 travelogues of the Qajar and Safavid eras, 85 propositions related to the temperaments of Iranians were obtained. In the following, we reached 82 hashtags on Instagram and reviewed a total of 1640 posts related to these hashtags until we reached theoretical saturation. At this stage, it became clear how the current representation of these creations has changed compared to the Qajar and Safavid eras. Of the 82 hashtags surveyed on Persian Instagram, 62% had full representations, 14.6% had reverse representations, 5% had incomplete representations, and finally 19% had no representations on Persian Instagram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranians'
  • characteristics
  • Itinerary
  • Tourist-viewed
  • Persian Instagram
  • social media