نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیل - مدرس

2 مدیر پژوهش صداوسیمای مرکز اردبیل

10.22034/jiscm.2022.321688.1323

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی الزامات، موانع و راهکارهای بومی جهش تولید در استان اردبیل و نقش رسانه استانی در تحقق جهش تولید است.

روش: این تحقیق بصورت کیفی اجرا شده؛ در بخش کیفی از روش دلفی برای ساختن یک مدل نظام‌مند و شماتیک از یافته‌های برخاسته از داده‌های کدگذاری شده استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 15 نفر از خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.

یافته‌ها: بر اساس یافته های بخش کیفی و نتایج حاصل از روش دلفی، موانع، راهکار و نقش رسانه استانی در تحقق اهداف جهش تولید؛ از شش عامل استراتژی، محیطی، قوانین و مقررات، زیرساختی و آموزش و یادگیری تشکیل یافته است.

نتیجه گیری: رسانه ها با فرهنگ سازی، آموزش دهی، حساسیت زایی، شورآفرینی، انگیزه زایی، زدودن باورها و ذهنیات بازدارنده، توجه دادن به ضرورت و اهمیت توسعه همه جانبه و پایدار، اطلاع رسانی مستمر از کم و کیف فرآیند تحقق اهداف جهش تولید در همه ابعاد و آثار آن، آسیب شناسی و آسیب زایی از روند توسعه، شناسایی و برجسته سازی ضعف های صنعت در کشور، ایجاد ارتباط با دستگاه های اجرایی، تبادل اطلاعات با دست اندرکاران و مجریان بخش مختلف، می توانند نقش خود را در تحقق اهداف جهش تولید ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Requirements, barriers and strategies of production leap in Ardabil province and the role of provincial media in achieving production leap

نویسندگان [English]

  • zahra pooramini 1
  • mohammadbagher sepehri 2

1 mohaghghegh ardabili un.

2 no 54. payam ave. Keshavarzi Town. ardabil

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study is to investigate the requirements, barriers and local strategies of production leap in Ardabil province and the role of provincial media in the realization of production leap.

Method: This research was conducted qualitatively. In the qualitative part, the Delphi method was used to construct a systematic and schematic model of the findings from the coded data. The statistical population of this study, 15 people were selected as members of the Delphi working group using purposive sampling.

Findings: Based on the findings of the qualitative section and the results of the Delphi method, obstacles, strategies and the role of the provincial media in achieving the goals of the production leap; It consists of six factors: strategy, environment, rules and regulations, infrastructure, and teaching and learning.

Conclusion: Media by creating culture, education, sensitization, enthusiasm, motivation, removing beliefs and deterrent mindsets, paying attention to the necessity and importance of comprehensive and sustainable development, continuous information about the process of achieving the goals of the production leap In all its dimensions and effects, pathology and pathogenesis of the development process, identifying and highlighting the weaknesses of industry in the country, establishing relations with the executive apparatus, exchanging information with stakeholders and executives of various sectors, can play their role in achieving Play production mutation goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • Media Strategy
  • Environment Strategy
  • Rules and Regulations Infrastructure
  • Teaching and Learning