نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22034/jiscm.2022.332832.1357

چکیده

بازی‌های رایانه‌ای یکی از سرگرمی دنیای کودکان در جهان مدرنیته است، گذر از بازی‌های سنتی به بازی‌های مدرن، همراه با جهانی‌شدن و تغییرات سبک زندگی ایرانیان، مهم‌ترین سرگرمی نسل جوان و کودکان، تفریح و اوقات فراغت با بازی‌های رایانه‌ای است، این بازی‌های دارای فرصت و تهدیدهای است که تابع از نحوه عملکرد خانواده، جامعه‌پذیری و مدیریت منطقی در نحوه برخورد با این مسئله است، بر این اساس مطالعه حاضر قصد ارزیابی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر رفتار کودکان (فراتحلیل بازه زمانی 1381-1399) دارد، جامعه آماری شامل 57 مطالعه پژوهشی که از 24 سند تحقیقاتی انتخاب‌شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که بازی رایانه‌ای دار ای دو بعد فرصت‌ها شامل: کاهش پرخاشگری (0.373)، بهبود مهارت‌های اجتماعی (0.122)، ارتقای کارکردهای اجرایی کودکان (0.246)، یادگیری مفاهیم علمی (0.207)، بهبود عملکرد حافظه (0.311)، آفرینش خلاقیت و کارآفرینی (0.336)، در ارتقای سطح آگاهی و سواد رسانه‌ای (0.392) توانایی حل مسئله (0.377) و تهدیدهای رفتاری شامل ترویج خشونت اجتماعی (0.401)، افت عملکرد تحصیلی (0.485)، بزهکاری اجتماعی (0.385)، ضعف روابط اجتماعی (0.348)، بحران عاطفی خانواده (0.437)، بی‌انضباطی (0.357)، انزوای اجتماعی (0.399)، افزایش استرس (0.302)، اعتیاد رایانه‌ای (0.216)، بحران هویتی (0.152) و تعارض رفتاری با والدین (0.189) بر کودکان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the effect of computer games on children's behavior (CASE STUDY: 1381 to 1399)

نویسندگان [English]

  • Taha Ashayeri 1
  • Elham Abasi 2
  • Tahereh Jahanparvar 3

1 Assistant Professor and Faculty Member, Department of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, ,University of Mohaghegh Ardabili

2 Faculty member of Social Sciences Department, Payame Noor University

3 Cultural Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Computer games are one of the entertainment in the world of children in the world of modernity. The transition from traditional games to modern games, along with globalization and changes in Iranian lifestyles, is the most important entertainment for the young generation and children. Is a threat that is a function of family functioning, sociability and rational management in how to deal with this issue. Selected from 24 research papers. The results show that computer games with two dimensions of opportunities include: reducing aggression (0.373), improving social skills (0.122), improving children's executive functions (0.246), learning scientific concepts (0.207), improving memory function (0.311), creating creativity And Entrepreneurship (0.336), in raising the level of media awareness and literacy (0.392), problem solving ability (0.377) and behavioral threats including promotion of social violence (0.401), academic failure (0.485), social delinquency (0.385), weak social relations ( 0.348), family emotional crisis (0.437), indiscipline (0.357), social isolation (0.399), increased stress (0.302), computer addiction (0.216), identity crisis (0.152) and behavioral conflict with parents (0.189) on children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • computer game
  • delinquency
  • social violence
  • media literacy
  • social skills