نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی و پژوهشگری/ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 گروه رفاه اجتماعی / دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jiscm.2022.328247.1348

چکیده

رشد سریع جمعیت سالمند در جهان، اهمیت مطالعات سالمندی را دوچندان کرده است. از طرفی رابطه انواع رسانه‌ها از جمله رسانه‌های اجتماعی آنلاین و زندگی روزمره گروه‌های مختلف شهروندان مورد علاقه محققان قرار گرفته است. مطالعه عمیق تجربیات سالمندان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین و معانی و احساسات حاصل از استفاده از این شبکه‌ها، هدف مطالعه حاضر می‌باشد. درک، توصیف و تفسیر تجربه سالمندان در مطالعات اجتماعی، با بهره‌گیری از روش‌های کیفی ممکن است؛ لذا در این مطالعه، روش پدیدارشناسی در طراحی مطالعه، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها انتخاب شده‌است. ده سالمند در نمونه‌گیری هدفمند جهت مصاحبه انتخاب شدند. مفاهیم و مقولات در سه محور محرک‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین (مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت، اقتضای شغلی، مهاجرت اعضای خانواده، عقب نیفتادن از دیگران، فراگیر شدن و کارایی گوشی هوشمند)، دلایل ادامه استفاده از آن‌ها (توان بدنی کمتر و اوقات فراغت بیشتر، حفظ ارتباطات و پیگیری اخبار و اطلاعات به عنوان سرگرمی) و معانی و تجربیات حاصل از شبکه‌های اجتماعی (حس مثبت، حس منفی، نگرانی، وابستگی، خودکنترلی و امور خیریه) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Elderly and Social Media: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • leila alavi 1
  • fatemeh rahnama 2

1 assistant professor. department of sociology. social science faculty/ Imam Khomeini International University

2 Department of social welfare, Allameh Tabatabayi University

چکیده [English]

The rapid growth of the world's elderly population has doubled the importance of aging studies. On the other hand, the relationship between various media, including online social media and the daily lives of different groups of citizens has been of interest to researchers. The purpose of this study is to study in depth the experiences of the elderly in using online social networks and the meanings and feelings resulting from the use of these networks. Understanding, describing and interpreting the experience of the elderly in social studies is possible using qualitative methods; Therefore, in this study, the phenomenological method in designing, collecting and analyzing data has been selected. Ten elderly people were selected for purposive sampling for interview. Concepts and categories in the three axes of motivations for using online social networks (computer and internet skills, job requirements, migration of family members, not lagging behind others, pervasiveness and efficiency of smartphones), reasons for continuing to use them (physical strength Low and high leisure, maintaining communication and following news and information as hobbies) and meanings and experiences from social networks (positive, negative, worry, dependency, self-control and charity) were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elderly
  • media
  • online social networks
  • phenomenology