نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان استاد مدعو گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران.

10.22034/jiscm.2022.332956.1360

چکیده

چکیده:

مقدمه : روایت های خاصی از زندگی افراد که در اینجا تحت عنوان روایت های رستگاری بخش می نامیم، به طور مثبت در ارتباط با بهزیستی روانی در بزرگسالان آمریکایی است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر مشاهده فیلم های ویژه با وبدون تفسیر بر اساس نظریه مک آدامز و مشاوره ساخت زندگی ساویکاس در ایجاد و یا ارتقا تجربه و کارکرد خودرستگاری بخش و در نتیجه ارتقاء سلامت روان بزرگسالان است. روش کار: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بوده و تعداد 24 بزرگسال در دامنه سنی 24 تا 65 سال و با تحصیلات کارشناسی و بالاتر، به شیوه نمونه گیری در دسترس از طریق اعلان اینترنتی انتخاب شده و به صورت تصادفی به چهارگروه کنترل و آزمایش در سه گروه مشاهده فیلم بدون تفسیر، مشاهده فیلم با تفسیر و مشاوره ساخت زندگی اختصاص یافتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و با استفاده نرم افزار 25 SPSS تحلیل شدند. یافته ها: اگرچه نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اثر مشاهده فیلم (با تفسیر و بدون تفسیر) و مشاوره ساخت زندگی بر کشف و ارتقا تجربه و کارکرد خودرستگاری بخش از لحاظ کمی معنی دار نیست (05/0< p)، لیکن مداخلات مذکور باعث بوجود آمدن تغییرات کیفی در افراد گردیده است. نتیجه گیری: این موضوع با توجه به اهمیت خود رستگاری بخش در ارتقاءبهزیستی روانی افراد، حائز اهمیت بسزایی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Watching Redemption Movies and Life construction counseling on Well-Being of Iranian Adults

نویسندگان [English]

  • Ehsan Zargar kharazi Esfahani 1
  • Mohammad Reza Abedi 2
  • Fahimeh Namdarpour 3

1 PhD student in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.

2 Professor of Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor of Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Special narratives of people's lives, which we refer to here as redemption narratives, are positively related to the psychological well-being of American adults. The aim of this study was to compare the effect of watching special films with and without interpretation based on McAdams theory and Savikas life-making counselling in creating or promoting self-redemption experience and function and thus promoting adult well-being. Method: This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test and 24 adults in the age range of 24 to 65 years and with bachelor's degree and higher were selected by available sampling method through online announcement and randomly to Four control and experimental groups were divided into three groups: watching movies without commentary, watching movies with commentary, and making life advice. Data were analyzed using analysis of covariance and SPSS 25 software. Results: Although the results of analysis of covariance showed that the effect of film viewing (with and without interpretation) and life-building counseling on the discovery and promotion of self-redemption experience and function is not quantitatively significant (p >0.05), but the mentioned interventions It has caused qualitative changes in people. Conclusion: This issue is very important considering the importance of self-redemption in promoting the psychological well-being of individuals

کلیدواژه‌ها [English]

  • redemptive self
  • movie
  • life design counseling
  • well-being