نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

10.22034/jiscm.2022.299320.1252

چکیده

علم ارتباطات در میان فرآیندهای ارتباطی، جایگاه مهمی برای ارتباطات غیرکلامی قائل است. این جایگاه در ارتباط‏های یک‌سویه همچون خبر که امکان دریافت بازخورد از سمت مخاطب و اصلاح حرکات فرستنده در لحظه انتقال پیام فراهم نیست، برجسته‏تر است. در این پژوهش با هدف بررسی شش کارکرد شناخته‌شده برای ارتباط غیرکلامی (تاکید، تکمیل، تکذیب، تکرار، کنترل و جانشینی) در خبر سیما و نوع ارتباط با متن قرائت‌شده توسط گوینده، 18 برنامه از بخش خبری 21 شبکه 1 به‌صورت سیستماتیک انتخاب شد و با روش تحلیل محتوای کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. شش مقوله وضعیت بدن گویندگان، حرکت‏های دست، ابراز چهره‏ای، حرکت‏های چشم و پیرازبان به‌عنوان مقوله‏های اصلی انتخاب شد که جمعا شامل 38 زیر مقوله می‏شوند. پس از تحلیل محتوای کیفی مقوله‏ها و زیر مقوله‏های استخراج‌شده دریافتیم که قسمت عمده‏ای از ارتباط غیرکلامی گویندگان به حرکات سر و اعضای صورت محدودشده و کمتر از حرکات دست و وضعیت‏های مختلف بدن استفاده می‏شود. گویندگان به‌طورکلی وضعیت صورت سنگی را به‌عنوان وضعیت پایه خبرخوانی انتخاب می‌کنند و در طول خبرخوانی سعی دارند به‌منظور پرهیز از یکنواختی خبر، از حرکات بدن و تکنیک‌های آوایی بهره ببرند. اما استفاده نا به جا از این تکنیک‌ها و یا افراط در استفاده از حرکات غیرکلامی می‌تواند از اعتبار و جذابیت بخش خبر21 بکاهد. همچنین کارکرد تاکید کلام به‌وسیله ارتباط غیرکلامی به‌عنوان پرکاربردترین کارکرد مورداستفاده گویندگان قرار می‌گیرد و پس‌ازآن کارکردهای تکمیل و کنترل مهم‌ترین کارکردهای ارتباط غیرکلامی در خبر شناخته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-verbal Communication’s operation in one-way media communication process: case study IRIB News 21:00

نویسندگان [English]

  • Masoud jalilvand khosravi 1
  • Seyed Mohsen Banihashemi 2

1 Master of Art (M.A) in Research , Mass Media of IRIB University

2 Assistant professor & Faculty Member of IRIB University

چکیده [English]

Communication science considers an important role for non-verbal communications in communication procedures. This role become more important in one-way communications like News, which there isn’t the possibility of feedback by audience and since the sender can’t correct it’s mistakes. This research aims to identify the types of non-verbal communications used news 21:00, which goes on air through IRIB Channel 1. In order to achieve this, we used qualitative content analysis to inspect how anchormen in this news section use non-verbal communications and what are their functions. As result, a table with 6 categories and 53 subcategories was drawn and all of the non-verbal communication acts, done by anchormen was recorded due to the news text and the non-verbal communication’s function. We concluded that, most of the non-verbal communications used by anchormen are restricted to the movement of head and facial expression and they have barely used the movement of hands and different postures. In some cases, the use of movements are not related to the main message and they’re mostly demonstrative, so methinks the anchormen didn’t pay attention to the news text and weren’t aware of these movements. But also in some cases, good and correct use of movement was seen. After all, anchormen generally choose the rock face posture as their default posture in presenting the news and as they continue, in order to prevent uniformity, they try to use body movements and vocal techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-verbal communications
  • Anchorman
  • Posture
  • Facial expression
  • Paralanguage