نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، شهر اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی دانشگاه اصفهان، رییس اندیشکده آینده پژوهی دانشگاه اصفهان،

3 استادیار گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی دانشگاه اصفهان،

10.22034/jiscm.2022.334517.1365

چکیده

تغییر در سبک زندگی به معنای تحول در ابعاد مختلف زندگی از جمله ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی و ... است و یکی از موارد حائز اهمیت در طبقهبندی نسل‌ها به حساب می‌آید. بدین جهت سبک زندگی، ذهنیت و طرز تفکر نسلهای مختلف همواره از موضوعات مورد توجه پژوهشگران حوزههای گوناگون بوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه تحلیلی آینده پژوهانه از سبک زندگی نسل آلفا و بررسی نقش رسانه در ساخت این سبک زندگی انجام و با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی و استقرایی و با مرور نظامند محتواهای علمی پیرامون نسل‌ها و بخصوص نسل آلفا، تغییرات در سبک زندگی این نسل را مورد مداقه قرار داد. نتایج نشان داد که پنج مفهوم محوری یعنی 1. فناوری، 2. بازی و سرگرمی، 3.خانواده، 4. آموزش و 5.اشتغال عمده‌ترین سرفصل‌های مطالعه و تحلیل نسل آلفا هستند و رسانه به صورت کاملا آشکاری در تمامی این ابعاد، نقشی پر رنگ دارد. نسل آلفا نسل سبک زندگی متاورسی است و زندگی این نسل نه تنها با رسانه، بلکه در رسانه جاری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A futuristic analysis of the central role of the media in shaping the lifestyle of the generation alpha

نویسندگان [English]

  • Akbar Ghadiri Hajiabadi 1
  • Mohsen Taheri Demneh 2
  • Ali Zackery 3

1 Department of Industrial Engineering and Futures Studies / Faculty of Engineering / Isfahan University / Esfahan / Iran

2 ​Assistant Professor Department of Industrial Engineering and Futures Studies Head of foresight Think Tank University of Isfahan Member of World Futures Studies Federation

3 ​​Assistant Professor Department of Industrial Engineering and Futures

چکیده [English]

Lifestyle change means a change in various aspects of life, including cultural, educational, training, etc., and is one of the important issues in the classification of generations. Therefore, the lifestyle, mentality and way of thinking of different generations has always been a topic of interest for researchers in various fields. The aim of the present study was to provide a futuristic analysis of the lifestyle of the alpha generation and to investigate the role of the media in constructing this lifestyle and by using customary and inductive content analysis method and with a systematic review of scientific content about generations, especially the alpha generation, examined the lifestyle changes of this generation. The results showed that five central concepts of 1. technology, 2. games and entertainment, 3. family, 4. education and 5. employment are the main topics of study and analysis of the alpha generation, and the media quite clearly play an important role in all this dimensions. The alpha generation is the generation of the metaverse lifestyle, and the life of this generation will be going not only with the media, but also in the media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures studies
  • Lifestyle
  • Media
  • Alpha Generation
  • Metavers