نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استاد گروه رادیو، دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما، مدعو دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 استادیار گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

4 دانشیار گروه رسانه وفرهنگ، دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاداسلامی ، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

5 دکتری علوم سیاسی، مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2022.339152.1383

چکیده

پوشش اخبار مهم و بحران زا در صدا و سیما اغلب مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بوده است. در سالهای اخیر (دهه نود شمسی)که کشور دچار بحران های متعددی چون سیل،زلزله، ترور‏، اعتراض و بحران کرونا بود ،پوشش این گونه از اخبار در صدا وسیما همواره محل انتقاد بسیاری از اهالی رسانه ،مسئولین و مخاطبان بوده است.

در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمی ،نظرات منتشر شده کارشناسان ، استادان و مسئولین به عنوان واحد مشاهده و انتقادات ایشان به عنوان واحد تحلیل مورد مطالعه قرار گرفت و جامعه آماری پژوهش نظرات کارشناسان و مسئولین بوده که در رسانه های مختلف دیداری و شنیداری و مکتوب انتشار یافته است.

براساس یافته های پژوهش ؛کارشناسان نسبت به رویکرد و راهبرد صدا وسیما در پوشش بحران، بالاترین میزان انتقاد (46.6 درصد) را داشته اند و پس ازآن آسیب های برون رسانه ای موثر بر عملکرد رسانه را با 34.3 درصد مورد نقد قرار داده اند در مجموع ریز مقوله ها بالاترین میزان انتقاد کارشناسان به تعلل ،سکوت و تاخیردر پوشش اخبار مهم و بحران زا بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content analysis of experts' opinions to cover crisis news in IRIB (2010 to 2019) .

نویسندگان [English]

  • alireza alvandi 1
  • Hassan Khojasteh Bagherzadeh 2
  • ali rahmanzadeh 3
  • seyyed vahid Aghili 4
  • Hassan ABEDINI 5

1 Ph.D. Student in Communication Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Communication ,Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran ,Iran. (Corresponding Author).

4 Associate Professor, Department of Communication, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

5 Ph.D. in Public policy, Islamic Azad University, North Tehran Branch ,Tehran, Iran.

چکیده [English]

Coverage of important and crisis news in IRIB has often been criticized by many experts. In recent years (the 1990s), when the country was experiencing numerous crises such as floods, earthquakes, assassinations, protests and the Corona crisis, the coverage of such news on radio and television has always been criticized by many media people, officials and audiences.

In the present study, using the method of quantitative content analysis, the published opinions of experts, professors and officials were studied as a unit of observation and their criticisms as a unit of analysis. The statistical population of the study was the opinions of experts and officials And audio and written has been published.

According to the research findings, experts had the highest level of criticism (46.6%) about the approach and strategy of radio and television in covering the crisis, and then criticized the external media damage affecting media performance with 34.3% in total. Subcategories were the highest rate of expert criticism for procrastination, silence and delays in covering important and critical news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News Coverage
  • Crisis
  • News
  • Crisis News
  • IRIB