نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه ، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه آموزشی مدیریت رسانه وفرهنگی وجامعه شناسی، مجتمع ولیعصر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2022.342539.1391

چکیده

    امروزه رسانه‌ها و بویژه تلویزیون در ترویج سبک زندگی دربین  مخاطبان خود نقش محوری و اساسی ایفا می کنند . رسانه ها با به نمایش گذاشتن موئلفه های سبک زندگی، مردم جامعه خود را به سمت آنچه که مورد نظرشان است  هدایت و راهبری می کنند. سیمای جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست و بنظر می رسد در تلاش است تا با به نمایش گذاشتن موئلفه ها و شاخص های سبک زندگی اسلامی ایرانی ، مخاطبان خود را با این شاخص ها آشنا ساخته تا از بروز برخی از آسیب های فرهنگی نشأ ت گرفته از فرهنگ های دیگر جلوگیری شود. تحقیق پیش روکه به روش تحلیل محتوای کیفی  هدفمند (QCA)انجام شده است در نظر دارد به این سئوال پاسخ دهد که بازنمایی سبک زندگی اسلامی ایرانی خانواده درسیمای جمهوری اسلامی  چگونه وبر اساس چه شاخص هایی بوده است و تحلیل جامعه شناختی این رویکرد سیمای جمهوری اسلامی با وجود برخی ازواقعیت های اجتماعی چیست. به همین منظور با  تحلیل برنامه های خانواده محور تلوزیونی" به خانه بر می گردیم، سیمای خانواده وهزارراه نرفته" تلاش شده تا به سئوال این تحقیق پاسخ داده شود.مهمترین نتایج  حاصل از این مطالعه عبارتند از: شاخص اجتماعی با تعداد 4 نوع مقوله اصلی و27 نوع زیرمقوله بیشترین شاخص پرداختی ،شاخص مذهبی با 4 نوع مقوله و20 نوع زیرمقوله دومین شاخص پرداختی وشاخص فرهنگی با 4 نوع مقوله اصلی و 11 زیر مقوله سومین شاخص اصلی پرداختی در برنامه های خانواده محورسیمای جمهوری اسلامی از منظر تعداد مقولات و زیر مقولات مشخص شد. همچنین  دربرنامه "هزارراه نرفته" رویکرد پرداخت به مقوله ارتباطات خانوادگی شاخص اجتماعی با تعداد 9 نوع زیر مقوله دارای بیشترین اهمیت،  دربرنامه " به خانه برمی گردیم" رویکرد پرداخت به مقوله ویژگی های اخلاقی جامعه شاخص مذهبی با تعداد5 نوع زیر مقوله دارای بیشترین اهمیت و دربرنامه "سیمای خانواده" مقوله ارتباطات خانوادگی شاخص اجتماعی  با تعداد 6 نوع زیرمقوله دارای بیشترین اهمیت بوده است که در قالب اصلی گفتگو با کارشناس ومیهمانان و دیگر قالب ها مانند ترانه و سرود، میان برنامه،  برنامه آموزشی ،هنری، آشپزی و گزارش تصویری بازنمایی و به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the representation of the Iranian Islamic lifestyle of the family, in the Islamic Republic TV

نویسندگان [English]

  • Reza Hemati Tajarogh 1
  • Davood Nematianaraki 2
  • Seyed Mohsen Banihashemi 3

1 Ph.D.student in the field of sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Journalism and News, Faculty of Communication and Media, irib University, Tehran, Iran (corresponding author)

3 Assistant Professor, Educational Department of Media, Cultural and Sociology Management, Valiasr Complex, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, the media and especially television play a central and essential role in promoting lifestyle among their audience. By showing the elements of the lifestyle, the media guides the people of their society towards what they want. Islamic Republic TV is not exempt from this and it seems that it is trying to make its audience familiar with these indicators by displaying the elements and indicators of the Iranian Islamic lifestyle in order to avoid some cultural damage. It should be avoided from other cultures. The preliminary research has been carried out by the method of targeted qualitative content analysis (QCA) and intends to answer the question of how and on what indicators the Iranian Islamic lifestyle of the family has been represented in the Islamic Republic TV and the sociological analysis of this approach of the Islamic Republic TV. Despite some social realities, what is it? For this purpose, an attempt has been made to answer the question of this research by analyzing the family-oriented television programs "We will return to home, the image of the family and not gone a thousand ways ". The most important results of this study are: social index with 4 types of main categories. And 27 types of sub-categories are the most paid indicators, religious index with 4 types of categories and 20 types of sub-categories is the second paid index and cultural index with 4 types of main categories and 11 sub-categories is the third main paid index in the family programs of the Islamic Republic TV in terms of the number of categories and sub-categories. Also, in the " not gone a thousand ways" program, the approach of paying attention to the category of family relations is the social index with the number of 9 types of subcategories with the most importance, in the program "We will return to the house", the approach of paying attention to the category of moral characteristics of the society is the religious index with the number of 5 types of the most important subcategories.In the "Family image" program,the social indicator family communication category with 6 types of sub-categories has the most importance, which is in the main format of conversation with experts and guests and other formats such as songs and hymns, mid-program, educational, artistic, cooking and video report. And it has been addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological analysis
  • representation
  • Iranian Islamic lifestyle
  • family
  • Islamic Republic TV