نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حضرت معصومه (س)

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه سمنان

10.22034/jiscm.2022.327820.1347

چکیده

هدف: با افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تأثیر محتوای کاربرساخته بر روی تصمیم‌گیری مشتریان افزایش یافته است. اما تاکنون پژوهش جامعی که بتواند به ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی بپردازد صورت نگرفته است. از این رو، هدف پژوهش ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی می‌باشد.

روش‌: در مرحله اول به شناسایی و استخراج ابعاد و شاخص‌های کیفیت محتوای کاربرساخته از روش کیفی فراترکیب پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مجموعه مقالات در حوزه‌های مرتبط می‌باشد که توسط بررسی کتابخانه‌ای از طریق اینترنت گردآوری شده‌اند. در مرحله تحدوم نیز از روش آنتروپی شانون برای اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌های استخراج‌شده براساس فراوانی کدهای بدست آمده استفاده گردیده است.

یافته‌ها: براساس نتایج بدست آمده از روش فراترکیب، 6 مقوله اصلی، 13 بُعد و همچنین 207 شاخص به عنوان چارچوب نهایی ارائه گردید که شامل موارد زیر می‌باشند: "مقوله محتوی (شامل ابعاد متنی و صوتی- تصویری)"، "مقوله اعتبار (شامل ابعاد اعتباردهی کاربران و اعتبار منبع اطلاعات)"، " مقوله ارائه (شامل ابعاد ساختار و فرم)"، "مقوله یکپارچگی (شامل ابعاد صحت و امنیت)"، "مقوله زمینه (شامل ابعاد زمان و جمعیت‌شناختی)" و "مقوله عملکرد (شامل ابعاد سودمندی، شناختی و اجتماعی-احساسی)".

نتیجه‌گیری: این پژوهش با ارائه طیف وسیعی از مجموعه عوامل مهم و تعیین‌کننده کیفیت محتوا در رسانه‌های اجتماعی، سعی در آگاهی‌بخشی مدیران و شاغلان فعال در بستر تجارت الکترونیک از نحوه ایجاد و ارائه محتوای تأثیرگذار در میان کاربران جوامع آنلاین رسانه‌های اجتماعی دارد، تا بدینوسیله بتواند آنان را از مزایای فناوری جدید تجارت اجتماعی بهره‌مند سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a framework for evaluating the quality of user-generated content in social media

نویسندگان [English]

  • Mona Jami Pour 1
  • Seyed Mohammadbagher Jafari 2
  • Mahmoud Rashidi Rad 2
  • Ghazaleh Taheri 3

1 Hazrat-e Ma’soumeh University (HMU)

2 University of Tehran

3 Semnan University

چکیده [English]

Purpose: With the increasing use of social media, the impact of user-generated content on customer decision-making has increased. But so far no comprehensive research has been done to evaluate the quality of user-generated content on social media. Therefore, the purpose of this study is to provide a framework for evaluating the quality of user-generated content on social media.

Methodology: In the first stage, the dimensions and indicators of quality of user-generated content are identified and extracted using the meta-synthesis method. The statistical population of this research includes a collection of articles in related fields that have been collected by a library survey through the Internet. In the second stage, Shannon entropy method has been used to prioritize the dimensions and indices extracted based on the frequency of the obtained codes.

Finding: Based on the results, 6 main categories, 13 dimensions and also 207 indicators were presented as the final framework, which include the following: "Content category (including text and audio-video dimensions)", "Category Validity (including user credentials and information source credentials)", "Presentation category (including structure and form dimensions)", "Integrity category (including accuracy and security dimensions)", "Background category (including time and demographic dimensions)" and "Performance category (including usefulness, cognitive and socio-emotional dimensions)".

Results: This study tries to inform managers and employees active in the field of e-commerce on how to create and present effective content among users of online social media communities, so that it can benefit them from the new technology of social commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Information Quality
  • Quality of User-Generated Content
  • User-Generated Content
  • Web 2.0