بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

ج

  • جمعه، مریم [1] کارشناسی ارشد سینما، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

  • طاهری، آرین [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. (نویسنده مسئول)

ع

ف

ق

  • قاسمی، عاصمه [1] استادیار دانشکده ادبیات علوم انسانی و علوم اجتماعی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
  • قانعی فرد، محمد سوران [1] فارغ التحصیل دانشکده تولید دانشگاه صدا و سیماکارشناس ارشد تهیه کنندگی
  • قائدی، محمدرضا [1] استادیارگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد بین الملل کیش دانشگاه آزاد اسلامی

گ

  • گنجی، محمد [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
  • گنجه ای، معصومه [1] دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر

ل

  • لبافی، سمیه [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

م

ن

ه