بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

ج

  • جمعه، مریم [1] کارشناسی ارشد سینما، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ع

ف

ق

گ

ل

  • لبافی، سمیه [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

م

ن

ه