بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاک دل، حمیدرضا [1] گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

ج

 • جمعه، مریم [1] کارشناسی ارشد سینما، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر

ح

خ

د

ر

 • رادمنش، بهاره [1] کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
 • رازقی مله، هادی [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان
 • راهبریان یزدی، محمد [1] کارشناسی ارشد تهیه کنندگی تلویزیون دانشگاه صدا و سیما
 • رسولی، محمدرضا [1] گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران (نویسنده مسئول)

ز

س

ش

ص

ض

ط

 • طاهری، آرین [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. (نویسنده مسئول)

ع

ف

ق

 • قائدی، محمدرضا [1] استادیارگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد بین الملل کیش دانشگاه آزاد اسلامی
 • قاسمی، عاصمه [1] استادیار دانشکده ادبیات علوم انسانی و علوم اجتماعی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • قانعی فرد، محمد سوران [1] فارغ التحصیل دانشکده تولید دانشگاه صدا و سیماکارشناس ارشد تهیه کنندگی

گ

 • گنجه ای، معصومه [1] دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر
 • گنجی، محمد [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

ل

 • لبافی، سمیه [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

م

ن

ه

 • همراز، ویدا [1] استادیار گروه رادیو دانشکده تولید دانشگاه صداوسیما
 • هوشیار، مهدی [1] کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صدا وسیما ( نویسنده مسئول)