دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، پاییز 1398 
1. نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی

صفحه 11-36

10.22034/jiscm.2019.210262.1081

میثم سام بند؛ علی اکبر فرهنگی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی