دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، زمستان 1398 
1. شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری

صفحه 11-30

10.22034/jiscm.2020.200093.1065

اسماعیل افقهی؛ علی حمیدی زاده؛ اعظم میرزمانی؛ سیدحسین شرف الدین