دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1399 
3. شناسایی عنصر مسلط در فیلم «ماهی و گربه»

صفحه 73-100

10.22034/jiscm.2020.242733.1126

فریده آفرین؛ مسعود حیدرخانی؛ اصغر فهیمی فر