اعضای هیات تحریریه

سردبیر

احمد ضابطی جهرمی

دکتری پژوهش هنر در شاخه هنرهای دراماتیک احمد ضابطی جهرمی استاد دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

azabetiiribu.ac.ir

مدیر مسئول

شهاب اسفندیاری

دکتری نظریه انتقادی و مطالعات فیلم رئیس دانشگاه صداوسیما

esfandyariiribu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسن خجسته باقرزاده

دکترای مدیریت استراتژیک حسن خجسته دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

khojastehhasanyahoo.com

اعظم راود راد

ارتباطات اجتماعی اعظم راود راد استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ravadradut.ac.ir

علی رجب زاده طهماسبی

دکتری پژوهش هنر دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

ali_tahmasebihotmail.com

سید سعیدرضا عاملی

دکترای جامعه شناسی ارتباطات استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ssameliut.ac.ir

طاهر روشندل اربطانی

استاد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

arbataniut.ac.ir

سیدحسن حسینی سروری

فلسفه علم، فلسفه رسانه استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

hoseinihsharif.edu


sarvari@iribu.ac.ir

محمدهادی همایون

دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

homayoonisu.ac.ir

سید محمد مهدیزاده طالشی

دکتری ارتباطات دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

mahdizadeh45yahoo.com
0000-0002-4047-226x

محمدقلی میناوند چال

دکتری علوم سیاسی دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

minavandiribu.ac.ir

مدیر اجرایی

ابوالفضل عابدی

دکتری پژوهش هنر دانشگاه صداوسیما

abediiribu.ac.ir