سردبیر


احمد ضابطی جهرمی احمد ضابطی جهرمی استاد دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

دکتری پژوهش هنر در شاخه هنرهای دراماتیک

  • azabetiiribu.ac.ir

مدیر مسئول


شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما

دکتری نظریه انتقادی و مطالعات فیلم

  • esfandyariiribu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن خجسته باقرزاده حسن خجسته دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

دکترای مدیریت استراتژیک

  • khojastehhasanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


اعظم راود راد اعظم راود راد استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ارتباطات اجتماعی

  • ravadradut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی رجب زاده طهماسبی دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

دکتری پژوهش هنر

  • ali_tahmasebihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


سید سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکترای جامعه شناسی ارتباطات

  • ssameliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


طاهر روشندل اربطانی استاد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  • arbataniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدحسن حسینی سروری استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

فلسفه علم، فلسفه رسانه

اعضای هیات تحریریه


محمدهادی همایون دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

  • homayoonisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمد مهدیزاده طالشی دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری ارتباطات

اعضای هیات تحریریه


محمدقلی میناوند چال دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

دکتری علوم سیاسی

  • minavandiribu.ac.ir

مدیر اجرایی


ابوالفضل عابدی دانشگاه صداوسیما

دکتری پژوهش هنر

  • abediiribu.ac.ir