اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سیدحسن حسینی سروری

فلسفه علم، فلسفه رسانه استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

hoseinihsharif.edu


sarvari@iribu.ac.ir