مطالعات بینارشته ای ارتباطات و رسانه (JISCM) - واژه نامه اختصاصی