ارائۀ چهارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی

مونا جامی پور؛ سید محمد باقر جعفری؛ محمود رشیدی راد؛ غزاله طاهری

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1401، ، صفحه 182-133

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.327820.1347

چکیده
  هر چند با افزایش استفاده از رسانه­های اجتماعی، تأثیر محتوای کاربرساخته بر روی تصمیم­گیری مشتریان افزایش یافته، تاکنون پژوهش جامعی که به ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی بپردازد، انجام نشده است. با توجه به این مسئله، هدف این پژوهش، ارائۀ چهارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی است. ...  بیشتر