نوع شناسی شخصیت برند در شبکه های تلویزیون ایران و فارسی زبان ماهواره

محمد رضا پریزاد؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.335761.1371

چکیده
  ارزیابی شخصیت برند در در شبکه های تلویزیونی ناشی از اهداف رسانه، کارکردهای آن و ماهیت متفاوت عملکردی رسانه به ویژه شبکه های تلویزیونی است. مقالة حاضر، به دنبال نوع شناسی شخصیت برند در شبکه های تلویزیونی ایران و فارسی زبان ماهواره ای بر مبنای روش تحلیل مضمون با استفاده از روش استرینگ بود. محققین به دنبال آن هستند که مفاهیم و سازه هایی ...  بیشتر