بررسی تطبیقی تعارض میان آزادی رسانه‌ها و حقوق مجرمین

رضا معبودی نیشابوری؛ سید علیرضا رضائی؛ سیده محیا حسینی مدرس

دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه ، بهمن 1401، ، صفحه 27-54

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.347926.1402

چکیده
  رسانه‌ها با توجه به وسیع بودن مخاطبان آنها و تاثیر سریع و گسترده اطلاعات ابرازی توسط آنها، همیشه مشمول محدودیت‌هایی هستند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اعلام جرایم ارتکابی و انتشار سوابق کیفری توسط اشخاص است. از طرفی انتشار مشخصات مجرم‌ می‌‌تواند سبب آگاهی جامعه و اطرافیان وی جهت اتخاذ راهکارهای احتیاطی لازم گردد اما از طرف ...  بیشتر