شناسایی و رتبهبندی رابطۀ اینترنت و ماهواره بر کنشهای اجتماعی نسبت به حجاب (به روش تاپسیس و آﻧﺘﺮوپیشانون)

سحر نقی پور ایوکی؛ محسن نیازی؛ محمد عقیقی؛ امیر رستگارخالد

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، ، صفحه 28-5

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.360533.1425

چکیده
  یکی از وجوه مهم تغییرات فرهنگی در کشورمان که تا حدی در نتیجۀ تکنولوژی‌های جدید ارتباطی پدید آمده، نوعی تغییر در الگوی حجاب و پوشش ناشی از فرهنگ مصرفی است که از ارزش‌های اخلاقی، دینی و سنتی کشورمان فاصله گرفته است. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی میزان رابطۀ اینترنت و ماهواره بر انواع کنش‌های اجتماعی مرتبط با حجاب زنان است ...  بیشتر