دروازه بانی اخبار خارجی بخش خبری 21 شبکه اول سیما بر مبنای مدل گالتونگ و روژ

مریم نیکی نژاد؛ علی اکبر رزمجو؛ ابراهیم فتحی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.377300.1468

چکیده
  داشتن شیوه‌های خاص دروازه‌بانی مبتنی بر روش‌های علمی به اندازه راه‌ اندازی یک رسانه و حتی وقوع رویدادها اهمیت دارد. از این باب که مدل گالتونگ و روژ از جمله مدل‌های علمی پذیرفته شده برای فرآیند انتخاب اخبار خارجی می‌باشد، این پژوهش با هدف کلی «مطالعه و بررسی دروازه‌بانی اخبار خارجی سازمان صدا‌و‌سیما بر مبنای مدل دروازه‌بانی ...  بیشتر