چابکی در سازمان‌های رسانه‌ای (مقایسۀ وضع موجود و مطلوب در معاونت صدای سازمان صدا و سیما با رویکرد فازی)

سیاوش صلواتیان؛ نیما محمدزاده

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1399، ، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22034/jiscm.2020.206091.1074

چکیده
  هدف این مقالۀ، ارزیابی میزان چابکی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران و مقایسۀ آن با سطح مطلوب چابکی است. به‌منظور برآورد سطح فعلی چابکی سازمان در حوزه معاونت صدا و ارزیابی هر یک از قابلیت‌های موردنیاز یک سازمان چابک، در سال 1395، پرسش‌نامه‌ای بین 51 نفر از مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان معاونت مذکورکه با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر