چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی به کودکان در مدارس از منظر ارتباطات (مطالعۀ موردی: نرم‌افزار شاد)

مهدیه امیریان؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، ، صفحه 90-63

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.338958.1381

چکیده
  هدف این پژوهش کیفی، شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی به کودکان 7 تا 11 ساله در مدارس، از منظر ارتباطات است. در این پژوهش، از روش مصاحبۀ عمیق استفاده شده است. داده‌ها با پرسشنامۀ نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با تحلیل مضمون، تحلیل شدند. جامعۀ آماری، معلمان، متخصصان حوزۀ آموزش، کودک، روانشناسی و ارتباطات هستند که با روش ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای علل گرایش به شبکه‌های اجتماعی یا ماهواره‌ای برای دریافت اخبار (مطالعه موردی: شهروندان اردبیل)

طاهر براتچیان؛ شهناز هاشمی؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1400، ، صفحه 128-103

https://doi.org/10.22034/jiscm.2021.282680.1209

چکیده
  هدف این پژوهش، مقایسۀ عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان اردبیلی به دریافت اخبار از شبکه‌های اجتماعی در مقایسه با شبکه‌های ماهواره‌ای است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و پژوهشگر از تکنیک پرسشنامه استفاده کرده است. جامعۀ آماری، شهروندان اردبیلی بالای 18 سال هستند که از شبکه‏ های ماهواره‌ای یا شبکه‏ های اجتماعی استفاده می‌کنند. حجم نمونه، ...  بیشتر