نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی

میثم سام بند؛ علی اکبر فرهنگی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1398، ، صفحه 11-36

https://doi.org/10.22034/jiscm.2019.210262.1081

چکیده
  رسانه در دنیای امروز به عنوان یک هویت هم­ شأن با دولت است که از حیث تأثیرگذاری تا حد شکل ­دهی به ماهیت فردی و اجتماعی انسان، توانا است. ظرفیت انواع رسانه، به ویژه تلویزیون، به اندازه­ای است که به عنوان عاملی در توسعه انسانی مطرح است. نگاه توسعه انسانی به انسان به مثابه ظرفیتی است که باید شکوفا شود. این شکوفایی جز از مسیر توانمند ...  بیشتر