تولید فیلم مستند آموزشی با ساختار تعاملی

احمد ضابطی جهرمی؛ محمد راهبریان یزدی

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22034/jiscm.2020.210998.1083

چکیده
  هدف این پژوهش که با مشاهده تعدادی از آثار مستند  - به‌منظور تحلیل ساختار و محتوای آن‌ها - در ترکیب با روش پژوهش کتابخانه‌ای انجام‌شده، تعیین الگویی کاربردی برای تولید فیلم مستند آموزشی تعاملی بر مبنای نظریه دیوید آزوبل(1918-2008) ( نظریه‌پرداز آمریکایی حوزه روان‌شناسی آموزش) است.گروهی از فیلم‌های آموزشی مورد استفاده در نظام آموزش‌وپرورش ...  بیشتر