چالشها و سیاست های راهبردی «تبلیغات بازرگانی» در رسانه ملی

احمد لنگرودی؛ آزاده محمدی زلانی؛ جواد نوری

دوره 3، ویژه نامه ، اسفند 1399، ، صفحه 32-11

https://doi.org/10.22034/jiscm.2021.253568.1148

چکیده
  امروزه با توجه به شرایط متغیر محیطی، پیچیدگی‌های فناوری، کمبود منابع، تنوع خدمات، سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات، شاخص‌های جذابیت برای مخاطب به‌منظور تحقق اهداف کلان و...، حفظ جایگاه، ادامة حیات و توسعه در یک سازمان رسانه‌ای، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، شناسایی چالش‌ها و به‌کارگیری سیاست‌های راهبردی مؤثر بر تبلیغات ...  بیشتر