مفهوم‌پردازی «عدالت رسانه‌ای» از دیدگاه کارشناسان رسانه

سیاوش صلواتیان؛ میثم یعقوبی

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1399، ، صفحه 156-129

https://doi.org/10.22034/jiscm.2020.254758.1161

چکیده
  «عدالت رسانه‌ای» از نظر محققان، فعالان و مدیران رسانه­ ای، دارای تعاریف مختلفی است. با توجه به کمبودهای ادبیات نظری در این زمینه و عدم توجه به جنبه‌های مختلف عدالت رسانه­ ای و رسانه‌های عدل‌گستر، هدف پژوهش حاضر، بررسی و کشف چیستی مفهوم عدالت رسانه ­ای است. داده­ های تحقیق از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با 24 تن از کارشناسان ...  بیشتر