فلسفۀ فیلم از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار

محمد صادق صادقی پور

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1398، ، صفحه 115-140

https://doi.org/10.22034/jiscm.2019.93496

چکیده
  ژان فرانسوا لیوتار؛ فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی چهار مقاله با موضوع سینما و مطالعات فیلم طی سال‌های 1973 تا 1995 نگاشته است که سپهر اندیشۀ او در این زمینه را تشکیل می‌دهند. این مقاله‌ها عبارت‌اند از: «ناسینما» (1973)؛ «ناخودآگاه در مقام میزانسن» (1977)؛ «دو دگردیسی امر اغواگر در سینما» (1979)؛ «ایدۀ یک فیلم سلطه‌گر» (1995). ...  بیشتر