رویکردهای مسلط نظری در مطالعات دین و رسانه‌های جدید

سمیرا سیف علی؛ اصغر فهیمی فر

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 13-34

چکیده
  مطالعه نقش رسانه‌ها در بازنمایی دین، سال‌هاست که در علوم اجتماعی، علوم ارتباطات و مطالعات فرهنگی و دینی جایگاهی مهم یافته است؛ به‌طوری که فراوانی پژوهش‌ها در حوزه رسانه و دین و به طور خاص، مطالعه رابطه اینترنت و دین، در چند دهه‌ اخیر، اهمیت این زمینه پژوهشی را نشان می‌دهد. از این رو، پژوهش حاضر در‌صدد است با نظر به مراحل پیشرفت ...  بیشتر