ارتباطات اقناعی مبتنی بر شناخت چندبعدی مخاطب

سیدمهدی شریفی؛ حجت سلیم

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1399، ، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22034/jiscm.2020.222500.1098

چکیده
  توانایی تاثیرگذاری بر دانش، نگرش، کنش و نهایتاً اقناع مخاطب، از اهداف هرسازمان‌ رسانه‌ای است. تنها رسانه‌هایی می‌توانند به اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ودیگر اهداف مورد نظر خود دست یابند که در شیوه های ارتباطی توانمندی و مهارت اقناع مخاطب را به وسیله شناخت ظرفیت‌ها و ویژگی‌های انسان و تنظیم فرایند ارتباط بر اساس آن را دارا باشند. ...  بیشتر